– Kalendarium

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” Projekt nr POIS 01.01.00-00-240/10
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • W grudniu 2009r. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach VI konkursu POIŚ złożył wniosek do WFOŚiGW w Rzeszowie, który po ocenie I i II stopnia znalazł się na 25 miejscu listy rezerwowej.
  W projekcie uczestniczyć miało 5 podmiotów (4 Gminy i Spółka) upoważnionych przez Beneficjenta (Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle) do ponoszenia wydatków w ramach projektu.
 • W marcu 2011 Związek otrzymał informację z Ministerstwa Środowiska o konieczności aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej.
 • 25 maja 2011r złożono dokumentację aplikacyjną, która po ponownej ocenie doprowadziła do podpisania umowy o dofinansowanie.
 • 27.10.2011r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
 • I kwartał 2012 rozpoczęcie robót budowlanych w ramach projektu
 • końcem 2014r pojawiły się oszczędności, które doprowadziły do złożenia ponownej aktualizacji wniosku, rozszerzono zakres rzeczowy projektu oraz zwiększono ilość podmiotów do 8 (7 Gmin i Spółka)
 • 16.04.2015r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Rzeszowie podpisany został Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” rozszerzający zakres rzeczowy Projektu  
 • IV kwartał 2015 zakończenie robót budowlanych w ramach projektu
 • II kwartał 2016r. rozliczenie Projektu oraz wpływ środków płatności końcowej z Funduszu Spójności


W dniach 15-28.10 2019r. WFOŚiGW w Rzeszowie przeprowadził kontrolę trwałości projektu – nie wniesiono żadnych uwag.

Back to top