Projekty - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

zenie realizacji III etapu Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

9 czerwca 2022r. w Jasielskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca realizację Projektu nr POIS.02.03.00-00-0239/17 „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W konferencji uczestniczyli m.in.: prezes zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Rzeszowie, przedstawiciel samorządu województwa podkarpackiego, przedstawiciele państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie, przedstawiciele starostw powiatowych, wójtowie i burmistrzowie gmin położonych w dorzeczu Wisłoki oraz pracownicy jednostki realizującej projekt. Projekt realizowany był przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki na ternie Gmin: Dębowiec, Jedlicze i Kołaczyce.

Koszty realizacji (brutto):

 • 13,7 mln zł – całkowity koszt realizacji Projektu
 • 8,0 mln zł – maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych
 • 6,8 mln zł – dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności

W ramach projektu wykonano:

 • 19,5 km sieci kanalizacji sanitarnej
 • 3 sieciowe pompownie ścieków
 • 26 przydomowych pompowni ścieków
 • 5,3 km sieci wodociągowej
 • przebudowę oczyszczalni ścieków

Efekty realizacji projektu:

 • wybudowana kanalizacja sanitarna umożliwi 1145 mieszkańcom korzystanie ze zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
 • wybudowana sieć wodociągowa zapewni dostawy wody ze zbiorczego systemu zasilania w wodę i poprawi funkcjonowanie sieci wodociągowej,
 • zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków zapewni prawidłowe oczyszczenie ścieków zgodnie z przepisami polskimi i Unii Europejskiej.

 

Spoty filmowe promujące III etap Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

zenie realizacji III etapu Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

Podpisano umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek Jasielski

W dniu 30.05.2022r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w trybie zaprojektuj i wybuduj” w ramach Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Stachurski, Wójt Gminy Osiek Jasielski, natomiast Wykonawcę, firmę MULTIKOP Sp. z o.o., z Strzeszyna reprezentował Marcin Soczek, Wiceprezes.

Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 8.836.320,00 zł brutto.

Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski, w tym:

 • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń,
 • budowę sieci sanitarnej kanalizacji o długości ok. 13,5 km.

Terminy realizacji:

 • projekt do 30.05.2023r.
 • roboty budowlane do 30.11.2024r.
dodatkowy zakres kanalizacji w Gminie Dębowiec

Gmina Dębowiec zakończyła budowę dodatkowego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazy Dębowieckie i Majscowa.

 • W ramach zakończonych inwestycji wybudowano 5 561 m kanalizacji sanitarnej ( w tym 1464 m rurociągów tłocznych) i 26 przepompowni przydomowych.
 • Wartość zrealizowanych robót wyniosła 1 600 530,55 zł netto.

Roboty prowadzone były w ramach projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.03.00-00-0239/17 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja dodatkowego zakresu w Gminie Dębowiec była możliwa dzięki uzyskanym oszczędnościom, w wyniku przeprowadzonych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki postepowań przetargowych.

kanalizacja w Majscowej

Dobiegły końca prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majscowa”.

Roboty prowadzone były w ramach projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.03.00-00-0239/17-00 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach zakończonego kontraktu wybudowano:

 • 3764 m kanalizacji sanitarnej (w tym 768 m rurociągów tłocznych)
 • jedną pompownię ścieków.

Wartość kontraktu wyniosła 1 447 582,85 zł brutto.

Back to top