– Projekty

kanalizacja w Majscowej

Dobiegły końca prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majscowa”.

Roboty prowadzone były w ramach projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.03.00-00-0239/17-00 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach zakończonego kontraktu wybudowano:

  • 3764 m kanalizacji sanitarnej (w tym 768 m rurociągów tłocznych)
  • jedną pompownię ścieków.

Wartość kontraktu wyniosła 1 447 582,85 zł brutto.

podpisanie umowy na zwiększenie zakresu robót w Gminie Dębowiec

W dniu 13.08.2021r., w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podpisane zostały umowy na budowę łącznie ponad 5,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 34 przepompowni ścieków w miejscowościach: Łazy Dębowieckie i Majscowa.
Umowy w imieniu Zamawiającego podpisał Marcin Bolek, Wójt Gminy Dębowiec, natomiast po stronie Wykonawcy Marcina Soczek, Wiceprezes Zarządu firmy MULTIKOP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Strzeszynie.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartymi umowami, to 2 087 618,88 zł brutto.
Realizacja dodatkowych zadań w Gminie Dębowiec stała się możliwa dzięki uzyskanym oszczędnościom, w wyniku przeprowadzonych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki postepowań przetargowych oraz złożeniem wniosku o rozszerzenie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
herb miasta Jasła
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt VI

  • „Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej”
  • „Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła – modernizacja urządzeń oczyszczalni ścieków”
    Kontrakt XXV
  • „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Zakres prac: Miasto Jasło – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle zrealizowało inwestycje polegające na:

  • modernizacji urządzeń oczyszczalni ścieków w zakresie wymiany odsiarczalników, modernizacji osadników oraz przebudowy budynku krat wraz z jego wyposażeniem,
  • modernizacji 2,4 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową studni rewizyjnychi przyłączeniowych w ulicach: Towarowa, Przemysłowa, Słowackiego, Franciszkańska, W. Pola,
  • modernizacji dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych w zakresie: demontażu do fundamentów istniejących komór i montażu stalowych zbiorników 2 wydzielonych komór fermentacyjnych z izolacją termiczną i płaszczem osłonowym oraz montażu urządzeń, instalacji i wyposażenia, w tym mieszadeł.

Wartość inwestycji (bez VAT) 12,5 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 7,9 mln zł

Back to top