– Projekty

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Brzostek
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Brzostek w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 477 domach prywatnych i 5 obiektach użyteczności publicznej:

 • Szkoła Podstawowa w Brzostku,
 • Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej,
 • Gimnazjum w Brzostku,
 • Zespół Szkół w Januszkowicach,
 • Zespół Szkół w Siedliskach – Bogusz.

Ponadto na budynku Urzędu Miasta w Brzostku wykonano instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej o mocy 6 kWp.

 • Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Brzostek – 5,0 mln zł,
 • Dofinansowanie Szwajcarii – 75%
logotyp funduszy szwajcarskich
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Projekt
„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej


Kalendarium

 • 17.04.2009 r. – Opracowano Zarys Projektu i złożono dokumentację aplikacyjną do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie
 • sierpień 2009 r. – Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Oceniającej i umieszczony został na liście rezerwowej, a następnie w czerwcu 2010 r., w związku ze zwiększeniem alokacji został przesunięty na listę podstawową
 • 07.06.2011 r. – odbyła się wizyta przedstawicieli Szwajcarii, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Władzy Wdrażającej Programy Europejskie jako element oceny Zarysu Projektu
 • 25.07.2011r. – Akceptacja Zarysu Projektu przez stronę szwajcarską a Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jako Instytucja Realizująca został zobowiązany do opracowania Kompletnej Propozycji Projektu
 • październik 2011r. – w każdej z Gmin Partnerskich przeprowadzono nabór wniosków mieszkańców o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie
 • 13.12.2011r. – Związek Gmin Dorzecza Wisłoki i 20 Gmin podpisało Umowę Partnerską regulującą prawa i obowiązki uczestników Projektu
 • 23.05.2012r. – ostateczna decyzja strony szwajcarskiej tj. Sekretariatu Stanu do Spraw Gospodarczych (SECO) o akceptacji KPP i przyznaniu dofinansowania
 • 01.06.2012r. – podpisanie przez Rząd Szwajcarii (SDC) i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (MRR) Umowy w sprawie Projektu
 • 25.06.2012r. – podpisanie Umowy w sprawie Realizacji Projektu pomiędzy Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie
 • lipiec – wrzesień 2012 r. – cykl potkań z Mieszkańcami, którzy złożyli Wnioski o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie, z udziałem przedstawicieli Związku oraz ekspertów zewnętrznych, na których prezentowane były szczegółowe założenia Projektu, aspekty formalne i techniczne oraz udzielano odpowiedzi na pytania Mieszkańców
 • czerwiec – grudzień 2013 r. – prace nad dokumentacją przetargową na wybór Wykonawcy Robót oraz dokumentami formalnymi, i uzgadnianie jej z Instytucją Pośredniczącą oraz ekspertami strony szwajcarskiej;
 • 10.12.2013 r. Ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy Inwestycji . Procedura postępowania przetargowego była skomplikowana i długa. Ostatecznie zakończono ją w kwietniu 2014r.
 • 23 kwietnia 2014r. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 • 14.06.2017r. – zakończenie realizacji Projektu

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

To jeden z największych projektów grupowych w Polsce, w ramach którego przeprowadzono radykalną przebudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej w 16 gminach: Brzostek, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, miasto Jasło, Jedlicze, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.
Koszt przedsięwzięcia – 47,8 mln euro,
dofinansowanie Funduszu Spójności – 84%

Wybudowano:

 • ponad 600 km sieci kanalizacji sanitarnej,
 • ponad 90 km sieci wodociągowej,
 • 10 nowych oczyszczalni ścieków,
 • zmodernizowano 4 oczyszczalnie ścieków i 2 stacje uzdatniania wody

Efekty realizacji projektu:

 • uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w 16 gminach województw małopolskiego i podkarpackiego. Na obszarze około 2 tysięcy kilometrów kwadratowych, trudnym pod względem ukształtowania powierzchni, przeprowadzono radykalną przebudowę oraz modernizację obiektów i urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
 • wybudowana kanalizacja sanitarna umożliwia podłączenie 32 700 mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
 • zrealizowana inwestycja zapewnia dostawę wody pitnej o wymaganej jakości do 37 150 mieszkańców,
 • nowoczesna infrastruktura gospodarki wodno – ściekowej, zlewniowy system zarzadzania wodami Wisłoki, likwidacja przydomowych zbiorników bezodpływowych i zwiększenie ilości prawidłowo oczyszczonych ścieków powodują skuteczniejszą ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.

Osiągnięty sukces znalazł uznanie

dyplom Lidera Polskiej ekologii 2011

Back to top