– 2021 – maj

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
Gmina Brzostek
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt XIX
„Sieć wodociągowa w m. Kamienica Dolna w Gminie Brzostek”
Kontrakt XX
„Kanalizacja sanitarna części Brzostka wzdłuż Potoku Słonego w Gminie Brzostek”

Zakres prac – wybudowano ponad 9,4 km sieci wodociągowej w miejscowości Kamienica Dolna oraz blisko 2 km kanalizacji sanitarnej i 2 przepompownie ścieków w Brzostku, wzdłuż Potoku Słonego.

Wartość inwestycji (bez VAT) 2,3 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 1,4 mln zł

W wyniku realizacji inwestycji z sieci wodociągowej skorzysta około 500 osób.

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” Projekt nr POIS 01.01.00-00-240/10
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • W grudniu 2009r. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach VI konkursu POIŚ złożył wniosek do WFOŚiGW w Rzeszowie, który po ocenie I i II stopnia znalazł się na 25 miejscu listy rezerwowej.
  W projekcie uczestniczyć miało 5 podmiotów (4 Gminy i Spółka) upoważnionych przez Beneficjenta (Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle) do ponoszenia wydatków w ramach projektu.
 • W marcu 2011 Związek otrzymał informację z Ministerstwa Środowiska o konieczności aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej.
 • 25 maja 2011r złożono dokumentację aplikacyjną, która po ponownej ocenie doprowadziła do podpisania umowy o dofinansowanie.
 • 27.10.2011r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
 • I kwartał 2012 rozpoczęcie robót budowlanych w ramach projektu
 • końcem 2014r pojawiły się oszczędności, które doprowadziły do złożenia ponownej aktualizacji wniosku, rozszerzono zakres rzeczowy projektu oraz zwiększono ilość podmiotów do 8 (7 Gmin i Spółka)
 • 16.04.2015r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Rzeszowie podpisany został Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” rozszerzający zakres rzeczowy Projektu  
 • IV kwartał 2015 zakończenie robót budowlanych w ramach projektu
 • II kwartał 2016r. rozliczenie Projektu oraz wpływ środków płatności końcowej z Funduszu Spójności


W dniach 15-28.10 2019r. WFOŚiGW w Rzeszowie przeprowadził kontrolę trwałości projektu – nie wniesiono żadnych uwag.

 „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” Projekt nr POIS 01.01.00-00-240/10
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakresem terytorialnym obejmował 8 gmin: Brzostek, Chorkówka, Dębica, Miasto Jasło (MPGK Sp. z o.o. w Jaśle), Jedlicze, Pilzno, Sękowa, Żyraków.

Wartość Projektu (z VAT): 45,2 mln zł, Dofinansowanie Funduszu Spójności: 23,5 mln zł

Wybudowano:

 • 116 km sieci wodociągowej, 7 hydroforni oraz 2 zbiorniki wody, 12 km sieci kanalizacji sanitarnej, 7 przepompowni ścieków,
 • zmodernizowano 8 km kanalizacji sanitarnej
 • rozbudowano i zmodernizowano 3 oczyszczalnie ścieków.

Efekty realizacji projektu:

 • wybudowana kanalizacja sanitarna umożliwia podłączenie 1 100 mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
 • wybudowana sieć wodociągowa umożliwia podłączenie 4 300 mieszkańców do systemu zbiorczego zaopatrzenia w wodę,
 • zmodernizowane i rozbudowane oczyszczalnie ścieków zapewnią prawidłowe oczyszczenie ścieków zgodnie z przepisami polskimi i Unii Europejskiej.
Sieć kanalizacyjna w Łazach Dębowieckich

Dobiegły końca prace związane z realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Łazach Dębowieckich”.

Roboty prowadzone były w ramach projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.03.00-00-0239/17-00 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach zakończonego kontraktu:

 • wybudowano 8 687 m kanalizacji sanitarnej (w tym 1 252 m rurociągów tłocznych) 
 • pompownię ścieków P1.

Wartość kontraktu wyniosła 4 108 625,69 zł brutto.

Back to top