– Aktualności – ogólne

drzewo

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Ratujmy klimat” organizowanym w ramach Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Konkurs plastyczny skierowany jest do:

 • uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII z terenu 17 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, uczestniczących w Projekcie pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”:
  Miasto Jasło, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, , Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków;
 • uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu 5 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki:
  Gmina Biecz, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski

Termin realizacji konkursu:
29.11.2022r. – 13.12.2022r.

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej – przedstawiającej tematykę zmian klimatu, np. sposobów ochrony klimatu i sposobów na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu.

Celem Konkursu jest wzmocnienie świadomości wśród Uczestników na temat zmian klimatu –kształtowanie postaw ekologicznych, wzbudzenie zrozumienia konieczności ochrony środowiska lokalnego.

Poprzez udział w Konkursie wzmocni się zamiłowanie oraz poszanowanie otaczającej przyrody, udział w Konkursie przyczyni się także do rozwoju zainteresowań przyrodniczych, związanych ze zmianami klimatu, sposobami przeciwdziałania skutkom zmian klimatu wśród wszystkich Uczestników

Zgłoszenie udziału
Szkoła, w której uczniowie są zainteresowani uczestnictwem w Konkursie potwierdza udział na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) w terminie do 02.12.2022r.

Na prace plastyczne wraz z dołączonymi zgodami rodzica (załącznik nr 2) czekamy do dnia 13.12.2022r.

Komisja konkursowa przeprowadzi eliminacje gminne, wybierając po dwie prace plastyczne z 17 gmin uczestniczących w Projekcie oraz po jednej z 5 pozostałych gmin. Następnie spośród 39 gminnych laureatów, wyłoni trzy najlepsze prace plastyczne, przyznając im I, II oraz III miejsce.

Nagrody otrzymają:
* finaliści I, II i III miejsca (3 uczniów)
* laureaci wybrani z każdej gminy (36 uczniów)

Prace plastyczne można przesyłać do 13.12.2022r.:
* pocztą na adres: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło
* doręczenia kurierskie lub osobiste na adres: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło

Szczegóły w Regulaminie.

Ogłoszenie wyników konkursu:
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki po wyłonieniu najlepszych prac powiadomi ich autorów poprzez wiadomość e-mail oraz ogłoszenie wyników na stronie www.wisloka.pl w aktualnościach oraz na podstronie Projektu www.eog.wisloka.pl

Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są poniżej:
* Regulamin konkursu plastycznego RATUJMY KLIMAT – otwórz
* Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego RATUJMY KLIMAT – otwórz
* Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu plastycznego RATUJMY KLIMAT – otwórz

Screen ze szkolenia pt. Zielono – niebieska infrastruktura jako narzędzie do zapobiegania oraz walki z niekorzystnymi zmianami klimatu na obszarach zabudowanych

Nagranie z bezpłatnego szkolenia pt.: ZIELONONIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU NA OBSZARACH ZABUDOWANYCH, organizowanego w ramach Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat. Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

SZKOLENIE odbyło się: 27 CZERWCA 2022 r.

naturalna przyroda w mieście

Zapraszamy na BEZPŁATNE SZKOLENIE pt.: ZIELONONIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU NA OBSZARACH ZABUDOWANYCH, organizowanego w ramach Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat. Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

SZKOLENIE odbędzie się
27 CZERWCA 2022 r.
– godz.: 9.30-10.00 – Rejestracja/logowanie
– godz. 10.00 – Rozpoczęcie SZKOLENIA

TEMATYKA SZKOLENIA, to:

 • Jak zwiększyć odporność gmin na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz jak adaptować gminy do tych zmian? Co robić by podnieść świadomość mieszkańców na temat zmian klimatu?
 • Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury? Czyli rzecz o przeciwdziałaniu suszy i powodzi, zarządzaniu wodami opadowymi, dostosowania roślin do zmieniających się warunków klimatycznych.
 • Przedstawimy też możliwości dostosowania budynków pod kątem poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia efektu miejskiej wyspy ciepła.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie kierujemy do szerokiego grona osób zainteresowanych zwiększeniem swojej wiedzy:

 • w zakresie zmian klimatu,
 • o celach i sposobach ich łagodzenia
 • o metodach adaptacji i mitygacji.

Szczególnie zapraszamy: architektów, inżynierów nadzoru, urzędników, projektantów, wykonawców oraz inwestorów; lokalnych eko-liderów.

SZKOLENIE POPROWADZĄ:

 • dr inż. Ewa Walter

architekt krajobrazu, nauczyciel akademicki, 15 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej.

 • mgr inż. Aleksander Lech

Absolwent i nieetatowy wykładowca Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • dr inż. Marta Weber-Siwirska

Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz prezes zarządu i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, a także członek założyciel Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

 • Magdalena Biela

Zastępca dyrektora w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach. Członek i Inspektor Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew NOT, Polskiego Stowarzyszenie Dachy Zielone, SAK. Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) Wydział – Rolniczy, Specjalność – Kształtowanie terenów zieleni.

Więcej informacji i rejestracja: https://zielonainfrastruktura.abrys.pl/

Szanowni Państwo

Zapraszamy mieszkańców gmin i powiatów Interesariuszy Strategii, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą: .

Konsultacje odbędą się w formie składania uwag i opinii za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem https://konsultacjewisloka.webankieta.pl/

Projekt dokumentu STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” NA LATA 2022-2030 jest dostępny pod linkiem: <STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” NA LATA 2022-2030>

Ponadto Strategia w wersji papierowej znajduje się do wglądu w Biurze Związku Gmin Dorzecza Wisłoki ul. Towarowa 29 38-200 Jasło w Sekretariacie w godzinach pracy Związku.

Obszar geograficzny, którego dotyczy Strategia rozwoju ponadlokalnego tworzony jest przez gminy:
Gmina Biecz, Gmina Borowa, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Czermin, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Gawłuszowice, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Mielec, Miasto Mielec, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Padew Narodowa, Gmina Pilzno, Gmina Przecław, Gmina Radomyśl Wielki, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Tuszów Narodowy, Gmina Wadowice Górne, Gmina Żyraków i został przedstawiony na dołączonym rysunku.

Konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 15.06.2022 r. do dnia 25.07.2022 r. do godz. 24:00.
Uwagi wynikające z procesu konsultacji zostaną rozpatrzone, a sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do informacji publicznej na stronie: www.wisloka.pl.

Ponadto zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które odbędą się:

 1. W dniu 20.06.2022 r. o godz. 15.00 spotkanie w formule online. Link na spotkanie jest następujący meet.google.com/wxr-yqzh-mwj
 2. W dniu 22.06.2022 r. o godz. 10.00 spotkanie stacjonarne i online (hybrydowe) , które odbędzie się w Jasielskim Domu Kultury, ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło. Link do transmisji na żywo będzie dostępny na stronie www.wisloka.pl
 3. W dniu 21.07.2022 r. o godz. 13.00 spotkanie w formule online. Link na spotkanie jest następujący meet.google.com/ygm-pdhk-fbn

Zachęcam do udziału konsultacjach.

Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Back to top