– Aktualności – ogólne

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z satysfakcją informuje, że projekty z zakresu modernizacji infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej zostały zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja ósma.

„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

 • Wartość Projektu: 8,4 mln zł
 • Wartość dofinansowania: 8,0 mln zł
 • Gminy uczestniczące w Projekcie: Biecz, Chorkówka, Miasto Dębica, Dębowiec, Jedlicze, Krempna, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Żyraków

„Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

 • Wartość Projektu: 2,1 mln zł
 • Wartość dofinansowania: 2,0 mln zł
 • Gminy uczestniczące w Projekcie: Biecz, Chorkówka, Dębowiec, Miasto Jasło, Jedlicze, Krempna, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Żyraków.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, jako Wnioskodawca Projektu, zrzesza 22 Gminy
z województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Przebudowa dróg oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej objętych ww Projektami umożliwi:

 • zaopatrzenie wszystkich mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego jako członków tej wspólnoty i całego terytorium należącego do danej gminy w wodę należytej jakości,
 • zapewnienie niezawodnego źródła energii elektrycznej dla infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w przypadku awarii zasilania,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę warunków podróżowania, wzrost atrakcyjności obszaru Gmin objętych Projektem.

Dziękujemy wszystkim, którzy dostrzegli i wspierają nasze starania o poprawę jakości życia mieszkańców Gmin tworzących Związek.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem z konsultacji społecznych, których celem było poznanie opinii, sugestii i pomysłów na temat planowanego do realizacji Projektu, mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a także władz szczebla lokalnego.

Możliwość konsultowania wynika z Podręcznika Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027 rozdział 2.5 Partycypacja w celu wykorzystania efektów dotychczasowego projektu i aktywnego zaangażowania zainteresowanych stron w proces przygotowania, ich współudział i wpływ na dotyczące ich (bezpośrednio lub pośrednio) działania.

Uwagi, opinie i recenzje zgłaszane podczas konsultacji społecznych pozwoliły na doprecyzowanie zapisów wniosku o dofinansowanie w taki sposób, aby jak najszersza część społeczeństwa utożsamiała się z projektem i współdziałała przy jego realizacji.

Szczegóły dostępne w PODSUMOWANIU Z PROCESU PARTYCYPACJI

Pozývame Vás na oboznámenie sa s výsledkom verejných konzultácií, ktorých cieľom bolo dozvedieť sa názory, podnety a nápady na pripravovaný Projekt obyvateľov, podnikateľov, mimovládnych organizácií a samospráv.

Možnosť konzultácií vyplýva z Programového manuálu INTERREG Poľsko-Slovensko 2021-2027, kapitola 2.5 Participácia za účelom využitia efektov aktuálneho projektu a aktívneho zapojenia zainteresovaných strán do procesu prípravy, ich participácie a vplyvu na nimi vykonávané aktivity (priamo alebo nepriamo).

Pripomienky, stanoviská a posudky predložené počas verejných konzultácií nám umožnili spresniť ustanovenia žiadosti o financovanie tak, aby sa s projektom stotožnila a spolupracovala pri jeho realizácii čo najširšia časť spoločnosti.

Podrobnosti sú k dispozícii v SÚHRNE PROCESU ÚČASTI

zbiornik na deszczówkę

W dniu 09.08. 2023 r. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki podpisał umowę na dostawę i montaż 1023 kompletnych zestawów do zbierania wody deszczowej dla gospodarstw domowych w 14 gminach Związku: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Mieście Dębica, Dębowiec, Jasło, Mieście Jasło, Jedlicze, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Żyraków.

Wykonawca: SOLAR WÓJCIK PIOTR WÓJCIK OSTROWY BARANOWSKIE 141A, 36-105 CMOLAS

Termin realizacji: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualnie trwają montaże.

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Zestaw składa się z dekoracyjnego zbiornika naziemnego na deszczówkę o pojemności 650 l wraz z elementami przyłączenia do rynny oraz do rozprowadzenia zgromadzonej wody opadowej tj. zewnętrzną pompą ogrodową z wężem i zraszaczem.

Szczegółowe informacje o Projekcie dostępne są na stronie Gmin oraz Związku Gmina Dorzecza Wisłoki www.wisloka.pl oraz pod nr tel. 13 443 70 22.

Pozostały jeszcze wolne miejsca. Aby wziąć udział w Projekcie należy złożyć wypełnioną deklarację w swojej gminie.

 W dniu 18.09.2023r. podpisano umowę z Wykonawcą Grupa GRAND sp. z o.o. 33-322 Korzenna 91.
Zadanie polega na przekształceniu placu Inwalidów oraz pasażu łączącego ten plac z Placem Żwirki i Wigury w koherentną i responsywną przestrzeń publiczną.

Zakres projektu dotyczy zagospodarowania terenu w zakresie wymiany nawierzchni, małej architektury, przebudowy istniejących przyłączy oraz budowę nowych.

Teren inwestycji położony jest w Jaśle przy ul. Sokola i obejmuje pasaż usytuowany pomiędzy Placem Żwirki i Wigury a ul. Sokoła oraz skwer zielony, który wchodzi w skład Placu Inwalidów Wojennych.

Projektuje się rewitalizację przestrzeni Placu Inwalidów Wojennych oraz pasażu poprzez wymianę nawierzchni, wprowadzenie na odcinku ul. Sokoła nawierzchni podobnej jak na placu i przekształcenie tego odcinka w ciąg pieszo-jezdny.

Ponadto projekt zakłada:

 • Wymianę elementów małej architektury jak: kiosku na obiekt wielofunkcyjny, lamp, koszy na śmieci, siedzisk z donicami.
 • Rewitalizację instalacji rzeźbiarskiej „Kotwicy” i ustawienie jej w projektowanej niecce fontanny.
 • Uzupełnienie całości nawierzchni różnego rodzaju elementami plastycznymi malej architektury.
 • W południowej części placu wprowadza się ujednolicone ogrodzenie placu w postaci muru.

Termin wykonania zamówienia: 7 miesięcy od daty zawarcia umowy;

W dniu 25.09.2023 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Po uzgodnieniu planu tymczasowej zmiany organizacji ruchu plac budowy zostanie ogrodzony rozpoczną się prace budowlane.

Back to top