– Aktualności – ogólne

Uczestnicy posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu

Tematem ostatniego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu była rola samorządów terytorialnych w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego Polski na przykładzie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki.

W obliczu obecnej sytuacji w Ukrainie i stopniowego odcinania się Europy od dostaw surowców z Rosji musimy pamiętać, że rodzime źródła energii są najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Transformacja energetyczna w kierunku gospodarki zeroemisyjnej ma swoje głębokie podstawy w ekonomii, ale także w zakresie budowania struktury bezpieczeństwa – co szczególnie wyraźnie widzimy obecnie.
Dostrzeżone zostały działania Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, który zrzesza 22 gminy z województwa podkarpackiego i małopolskiego i od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska realizując wspólne projekty (retencja, wzrost produkcji energii z OZE, zmniejszenie emisji CO2, infrastruktura wodno-kanalizacyjna).

Dzięki tej współpracy udało się już zrealizować m.in. 10 200 instalacji solarnych na budynkach prywatnych, 103 w budynkach użyteczności publicznej, 49 instalacji fotowoltaicznych na obiektach sportowych, szkołach, urzędach, oczyszczalniach ścieków, a także ich termomodernizację. Od marca 2021 r. wymieniono 906 kotłów!
W ramach obecnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki przygotowywane są projekty o łącznej wartości 7 miliardów zł. Ważna kwestią dla tego typu inicjatyw ponadlokalnych jest również przygotowywana nowelizacja ustawy o OZE w zakresie funkcjonowania klastrów energii. Szczególnie dyskusyjną kwestią jest proponowany w projekcie limit łącznej mocy zainstalowanych instalacji w klastrze wynoszący 100 MW, na co wskazywali przedstawiciele samorządów obecni na posiedzeniu.

W posiedzeniu, prowadzonym przez Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu Panią Jadwigę Emilewicz, uczestniczyli Pan Minister Ireneusz Zyska, Pełnomocnikowi Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, a także Pan Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Pan Grzegorz Gotfryd Członek Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Wójt Gminy Szerzyny oraz Pan Grzegorz Reguła Zastępca Wójta Gminy Żyraków i Pani Jolanta Urbanik Burmistrz Gminy Jedlicze.

 • Prezentacja Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na temat: Jak samorządy terytorialne mogą partycypować w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego Polski? Przykład Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki /LINK/
 • Nagranie wideo z posiedzenia dostępne jest na stronie Sejmu /LINK/
Uczestnicy konferencji „Zielono – Niebieska Infrastruktura Jako Narzędzie Do Zapobiegania Oraz Walki Z Niekorzystnymi Zmianami Klimatu Na Obszarach Zabudowanych”

25 kwietnia 2022r. w Jasielskim Domu Kultury odbyła się Konferencja pod nazwą: „ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU NA OBSZARACH ZABUDOWANYCH” inaugurująca Projekt „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowany przez Związek w partnerstwie z Norweskim Stowarzyszeniem na rzecz Zielonej Infrastruktury we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem” Dachy Zielone” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W konferencji uczestniczyli: burmistrzowie, wójtowie oraz pracownicy gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, radni Rady Miejskiej Jasła, nauczyciele, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, a także lokalne media relacjonujące przedmiotową konferencję.

Konferencję poprzedził krótki briefing prasowy podczas którego przedstawicielom przybyłych mediów przekazano informację na temat celów i zakresu rzeczowego Projektu. Właściwą część konferencji otworzył Przewodniczący Zarządu Związku Andrzej Czernecki, który przedstawił strukturę i sposób działania Związku Gmin oraz główne informacje dotyczące Projektu. Jako następna głos zabrała dyrektor Biura Związku Maria Lignar, pełniąca jednocześnie funkcję koordynatora Projektu. W ramach konferencji wygłoszone zostały referaty dotyczące problematyki wykorzystania zielono-niebieskiej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, przeciwdziałania suszy i powodzi, zarządzania wodami opadowymi, dostosowania roślin do zmieniających się warunków klimatycznych oraz możliwości dostosowania budynków pod kątem poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia efektu miejskiej wyspy ciepła.

Swoje referaty wygłosili kolejno : David Vernon Brasfield i Goncalo Liberato -Norwegian Association For Green Infrastructure, Marta Weber-Siwirska -Prezes Polskiego Stowarzyszenia “Dachy Zielone”, Magdalena Biela i Aleksander Lech – Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” a także Wojciech Szymalski – Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Pod koniec konferencji odbyła się dyskusja dotycząca prezentowanych zagadnień.

Projekt „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Obszar Programowy łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Wartość Projektu wynosi 12,2 mln zł przy czym kwota dofinansowania to 9,7 mln zł.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje :

 • nowe tereny zielone w przestrzeniach miejskich w 8 lokalizacjach w tym:
  • w mieście Dębica – urządzenie skweru miejskiego Ogród Sztuki, ogródka Jordanowskiego oraz parki kieszonkowe: „Ogrodowa”, „Batorego”, „Matejki”,
  • w mieście Jaśle – rewitalizację Placu Inwalidów Wojennych z pasażem, zagospodarowanie terenów przy Winnicy Miejskiej wraz z małą architekturą przy ul. Na Kotlinę, urządzenie łąki kwietnej przy ul. Szkolnej.
 • przystanki zielone w mieście Jaśle
 • rewitalizację otwartych zbiorników wodnych w miejscowości Szebnie, w Gminie Jasło,
 • ogród deszczowy w Zręcinie w Gminie Chorkówka,
 • łąkę kwietną w Czeluśnicy w Gminie Tarnowiec,
 • naziemne zbiorniki na wodę opadową dla gospodarstw domowych w 14 gminach: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, miasto Jasło, Jedlicze, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Żyraków,
 • 22 naziemne zbiorniki na wodę opadową dla budynków użyteczności publicznej w gminach: Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Szerzyny,
 • 20 ekologicznych ławek solarnych w gminach: Jodłowa, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn,
 • 125 lamp hybrydowych w gminach: Jedlicze, Pilzno, Sękowa, Tarnowiec, Żyraków z towarzyszącym zazielenieniem.

Działania edukacyjno – informacyjne stanowiące integralną część realizowanego projektu, obejmują; konferencje z udziałem ekspertów norweskich i polskich, warsztaty w miejscach realizacji inwestycji, szkolenia on-line i stacjonarne, konkursy fotograficzne i plastyczne, poradnik dotyczący dobrych wzorów w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury w procesach adaptacji i mitygacji, wydarzenie edukacyjne „Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny”, akcję edukacyjną „Doradcy domowi”.

Celem rzeczowego projektu jest zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu na obszarze 17 gmin należących do ZGDW poprzez realizację inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-świadomościowej.

W Projekcie uczestniczy 17 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.

Planowany termin zakończenia Projektu – 30.04.2024r.

dodatkowy zakres kanalizacji w Gminie Dębowiec

Gmina Dębowiec zakończyła budowę dodatkowego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazy Dębowieckie i Majscowa.

 • W ramach zakończonych inwestycji wybudowano 5 561 m kanalizacji sanitarnej ( w tym 1464 m rurociągów tłocznych) i 26 przepompowni przydomowych.
 • Wartość zrealizowanych robót wyniosła 1 600 530,55 zł netto.

Roboty prowadzone były w ramach projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.03.00-00-0239/17 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja dodatkowego zakresu w Gminie Dębowiec była możliwa dzięki uzyskanym oszczędnościom, w wyniku przeprowadzonych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki postepowań przetargowych.

Projekt realizowany w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa

Wartość projektu: 12,2 mln zł

 • Koszty kwalifikowane: 11,5 mln zł
 • Środki Gmin: 1,7 mln zł

Dofinansowanie: 9,7 mln zł, w tym:

 • z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021: 8, 28 mln zł
 • ze środków budżetu państwa: 1, 46 mln zł

Zakres rzeczowy:

 • nowe tereny zielone w przestrzeniach miejskich w 8 lokalizacjach w tym:
  • w mieście Dębica – urządzenie skweru miejskiego Ogród Sztuki, ogródka Jordanowskiego,
   3 parków kieszonkowych: „Ogrodowa”, „Batorego”, „Matejki”,
  • w mieście Jaśle – rewitalizacja Placu Inwalidów Wojennych z pasażem, zagospodarowanie terenów przy Winnicy Miejskiej wraz z małą architekturą przy ul. Na Kotlinę, urządzenie łąki kwietnej przy
   ul. Szkolnej.
 • 2 zielone przystanki w mieście Jaśle
 • rewitalizacja 2 otwartych zbiorników wodnych w miejscowości Szebnie, w Gminie Jasło,
 • ogród deszczowy w miejscowości Zręcin, w Gminie Chorkówka,
 • łąka kwietna w miejscowości Czeluśnica w Gminie Tarnowiec,
 • 1023 sztuk naziemnych zbiorników na wodę opadową dla gospodarstw domowych w 14 gminach: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, miasto Jasło, Jedlicze, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Żyraków),
 • 22 sztuki naziemnych zbiorników na wodę opadową dla budynków użyteczności publicznej w 4 gminach: Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Szerzyny,
 • 20 sztuk ekologicznych ławek solarnych w 4 gminach: Jodłowa, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn,
 • 125 sztuk lamp hybrydowych w 5 gminach: Jedlicze, Pilzno, Sękowa, Tarnowiec, Żyraków z towarzyszącym zazielenieniem.

Działania edukacyjno – informacyjne stanowią integralną część realizowanego projektu. Zaplanowano m.in. 2 konferencje z udziałem ekspertów norweskich i polskich, warsztaty w miejscach realizacji inwestycji, szkolenia on-line i stacjonarne, konkursy fotograficzne i plastyczne, poradnik dotyczący dobrych wzorów w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury w procesach adaptacji i mitygacji, wydarzenie edukacyjne „Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny”, akcję edukacyjną „Doradcy domowi”.

Celem projektu jest:
zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu na obszarze 17 gmin należących do ZGDW poprzez realizację inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-świadomościowej.

Beneficjentem jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Partnerami są:

 • Norwegian Association for Green Infrastructure
 • 17 gmin Związku: Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 r. – 30.04.2024 r.

STRONA PROJEKTU – wejdź

Back to top