– Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. Link do strony: http://nfosigw.gov.pl/zglos-nieprawidlowosc

AKTUALNOŚCI

Projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” nr POIS.02.03.00-00-0239/17 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Realizowany w 4 gminach: Biecz, Dębowiec, Jedlicze, Kołaczyce, obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

 •  budowę 14 km sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowę 3 sieciowych pompowni ścieków,
 • budowę 6,0 km sieci wodociągowej,
 • przebudowę oczyszczalni ścieków w Jedliczu,
 • przebudowę stacji uzdatniania wody Załawie,
 • budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody Wapniska.

Koszty realizacji projektu

 • Całkowity koszt realizacji Projektu 18 877 329,82 zł
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 9 720 794,54 zł
 • Dofinansowanie ze środków europejskich
 • Dofinansowanie Funduszu Spójności 8 262 675,35 zł

Cele ekologiczne:
projekt zmniejszy zagrożenie dla środowiska naturalnego wynikające z odprowadzania do zlewni Wisłoki ścieków oczyszczonych o parametrach niezgodnych z przepisami krajowymi i przepisami UE
wyeliminowanie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków,
zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych regionu.

Cele społeczne:

 • poprawa jakości wody,
 • poprawa warunków sanitarnych, przyczynienie się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm odnoszących się do gospodarki wodno-ściekowej na obszarze inwestycji.
Back to top