– Zakończenie realizacji III etapu Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

         

Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki Etap III

zenie realizacji III etapu Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

9 czerwca 2022r. w Jasielskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca realizację Projektu nr POIS.02.03.00-00-0239/17 „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W konferencji uczestniczyli m.in.: prezes zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Rzeszowie, przedstawiciel samorządu województwa podkarpackiego, przedstawiciele państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie, przedstawiciele starostw powiatowych, wójtowie i burmistrzowie gmin położonych w dorzeczu Wisłoki oraz pracownicy jednostki realizującej projekt. Projekt realizowany był przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki na ternie Gmin: Dębowiec, Jedlicze i Kołaczyce.

Koszty realizacji (brutto):

 • 13,7 mln zł – całkowity koszt realizacji Projektu
 • 8,0 mln zł – maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych
 • 6,8 mln zł – dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności

W ramach projektu wykonano:

 • 19,5 km sieci kanalizacji sanitarnej
 • 3 sieciowe pompownie ścieków
 • 26 przydomowych pompowni ścieków
 • 5,3 km sieci wodociągowej
 • przebudowę oczyszczalni ścieków

Efekty realizacji projektu:

 • wybudowana kanalizacja sanitarna umożliwi 1145 mieszkańcom korzystanie ze zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
 • wybudowana sieć wodociągowa zapewni dostawy wody ze zbiorczego systemu zasilania w wodę i poprawi funkcjonowanie sieci wodociągowej,
 • zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków zapewni prawidłowe oczyszczenie ścieków zgodnie z przepisami polskimi i Unii Europejskiej.

 

Spoty filmowe promujące III etap Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

Back to top