Związek 22 gmin dla czystej Wisłoki – artykuł Andrzeja Czerneckiego przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dla czasopisma “Przegląd Komunalny” wydanie: 01/2024 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

dorzecze rzeki Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, poprzez skuteczne i efektywne pozyskiwanie środków zagranicznych, wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój regionu tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

Od 25 lat Związek Gmin Dorzecza Wisłoki aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska, w przekonaniu, że czyste środowisko warunkuje rozwój regionu i przyczynia się do poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Związek zrzesza 22 gminy i miasta położone na obszarze województw podkarpackiego i małopolskiego w granicach pięciu powiatów: dębickiego, gorlickiego, jasielskiego, krośnieńskiego i tarnowskiego, obejmujących obszar prawie 2000 km2, zamieszkały przez 300 tys. osób. Do tej pory Związek zrealizował projekty o łącznej wartości ponad 525 mln zł.

Inwestycje
                                                 

Wysoko wyspecjalizowana kadra dzięki harmonijnej współpracy z gminami na przestrzeni lat realizuje zarówno duże projekty inwestycyjne, jak i mniejsze inicjatywy. Związek działa jak centrum usług wspólnych, starając się jak najbardziej odciążyć lokalne samorządy, przyjmując na siebie część działań inwestycyjnych, pozyskiwanie funduszy, koordynację projektów, a także współpracę z darczyńcami i partnerami.
Związek realizuje głównie projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ale również projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii (instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne, wymiana kotłów, termomodernizacja budynków użyteczności publicznych). Największym projektem realizowanym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”, składający się z czterech etapów, realizowany na przestrzeni lat 2005-2023.
Obecnie największym projektem realizowanym przez Związek jest „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu na obszarze 17 z 22 gmin należących do ZGDW poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-świadomościowej.

 

Edukacja ekologiczna
                                                 

Jednym z priorytetów działalności Związku są działania polegające na budowaniu wiedzy i świadomości ekologicznej, które prowadzone są od początku powstania Związku i przybierają różne formy, głównie w ramach współpracy z dziećmi i młodzieżą z terenu gmin członkowskich Związku. Do tej poryw działania z zakresu edukacji ekologicznej włączyło się blisko 18 000 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z 257 placówek. Celem tych działań jest nie tylko informowanie, ale także kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych, ponieważ zapobieganie degradacji środowiska wymaga zmiany naszych codziennych zachowań.
Działalność Związku w zakresie edukacji ekologicznej, skierowana do uczniów, pracowników gmin, nauczycieli i dorosłych mieszkańców, to m.in. liczne kampanie informacyjne, warsztaty, webinary, wyjazdy studyjne oraz konkursy o tematyce ekologicznej. Ważnym wydarzeniem realizowanym w ramach edukacji ekologicznej jest cykliczna akcja pn. „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, w której od Il lat corocznie uczestniczy ok. 4500 uczniów z około 200 szkół.

Kolejny etap rozwoju
                                                 

Jednym z najnowszych działań Związku jest porozumienie terytorialne dla obszaru „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030, podpisane 9 października 2023 roku. Porozumienie to efekt trwających ponad trzech lat skoordynowanych działań Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz 32 gmin (nie wszystkie należą do Związku) i 3 powiatów z terenu województw podkarpąckiego i małopolskiego, leżących w dorzeczu Wisłoki, zamieszkiwanych przez 440 tys. mieszkańców, które uznały, że ich szansą jest realizacja działań składających się na polską i europejską inicjatywę – Zielony Ład.
Zwieńczeniem wspólnych działań jest przygotowana Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki na lata 2022-2030. Strategia stanowi instrument koordynacji rozwoju jednostek samorządu terytorialnego tworzących „Dorzecze Wisłoki”. Dokument wyznacza i charakteryzuje najistotniejsze obszary z punktu widzenia realizacji zadań rozwojowych samorządów lokalnych, w szczególności w obszarze sfery społecznej, gospodarczej i przestrzennej, oraz na nowo definiuje kierunki polityki rozwojowej samorządów

Andrzej Czernecki przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Back to top
Verified by MonsterInsights