Zaproszenie do udziału w projekcie „Jasło – moje miasto, mój dom” – dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej, solarnej. Wymiana pozaklasowego kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy. - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

panele fotowoltaiczne

Szanowni Mieszkańcy Miasta Jasła

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jako Partner Projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu Państwa przystępuje do realizacji Przedsięwzięcia pn. „Kampania ekologiczna na rzecz ochrony środowiska ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – część inwestycyjna”, w ramach którego możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na jedno z następujących działań:

 • Montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Montaż instalacji solarnej,
 • Wymiana pozaklasowego kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy.

Przedsięwzięcie zakłada dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, dlatego warunkiem uczestnictwa w Przedsięwzięciu jest m.in. kryterium dochodowe:

 • przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 150 % kwoty najniższej emerytury tj. (na dzień 01.03.2023) 2382,66 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. (na dzień 01.03.2023) – 1588,44 zł brutto.

Dodatkowo Wnioskodawca musi spełnić następujące warunki:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, zwanych dalej „budynkiem”, w którym będzie realizowane Przedsięwzięcie;
 • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Miasta Jasła;
 • faktycznie zamieszkuje w budynku,
 • brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Miasta,
 • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek lub jego część, w celu realizacji Przedsięwzięcia,
 • terminowe złożenie prawidłowo wypełnionej Deklaracji uczestnictwa w Przedsięwzięciu,
 • podpisanie przez właściciela budynku z Miastem Jasłem umowy regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją Przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2023/2024.

W okresie trwałości Projektu tj. 5 lat od akceptacji przez Operatora Programu raportu końcowego z realizacji Projektu (szacowany termin: 2029r.) właścicielem instalacji pozostaje Miasto Jasło. Po okresie trwałości na podstawie podpisanej umowy darowizny instalacja przechodzi na własność Mieszkańca.

Procedura postępowania:

 • W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Przedsięwzięciu Mieszkaniec winien złożyć w Urzędzie Miasta Jasła Deklarację uczestnictwa w Przedsięwzięciu, według Załącznika do niniejszej informacji w terminie od 26.05.2023 r. do 09.06.2023 r., w godzinach pracy Urzędu.
  Deklaracja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, stronie internetowej Miasta Jasła oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, Punkt Informacyjny /parter.
  Wypełnione Deklaracje należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, Kancelaria Ogólna /parter/.
 • Po zebraniu i weryfikacji Deklaracji od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do Przedsięwzięcia, w oparciu o zatwierdzone kryteria punktowe.

Z poważaniem
Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Back to top