– Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 14.12.2005r. przyznano pomoc w ramach Funduszu Spójności dla projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”.

Wartość całkowita Projektu opiewa na kwotę 48 586 tys. euro z czego wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 40 126 800 tys. euro oraz 8 459 200 tys. euro pochodzi ze środków publicznych.
Okres realizacji Projektu przypada na lata 2005 – 2010.
Projekt pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” zakresem terytorialnym obejmuje obszar 16 gmin: Brzostek, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło, Jedlicze, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.

Celem nadrzędnym Projektu jest osiągniecie norm jakościowych zgodnych z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Cel ten realizowany będzie przy uwzględnieniu zasad polityki ekologicznej Unii Europejskiej, a w szczególności zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci”.

  • Zasadnicze cele projektu to:
    zwiększenie ilości wody przeznaczonej do spożycia spełniającej wymagania przepisów polskich i unijnych poprzez modernizację 2 stacji uzdatniania wody;
  • zapewnienie ciągłości dostaw wody poprzez modernizację 10,1 km sieci wodociągowej;
  • zwiększenie stopnia dostępności do sieci wodociągowej poprzez budowę 80,2 km sieci wodociągowej;
  • zwiększenie stopnia dostępności do sieci kanalizacyjnej poprzez budowę 600 km sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) i 178 sztuk przepompowni ścieków;
  • zwiększenie ilości ścieków oczyszczanych do parametrów zgodnych z wymaganiami dyrektywy UE i prawa polskiego poprzez rozbudowę i modernizację 4 sztuk oczyszczalni ścieków (1 o przepustowości <2000 RLM, 3 o przepustowości RLM w przedziale od 2 000 do 9 999);
  • zwiększenie ilości ścieków oczyszczanych do parametrów zgodnych z wymaganiami dyrektywy UE i prawa polskiego poprzez budowę 10 sztuk oczyszczalni ścieków (5 o przepustowości <2000 RLM, 5 o przepustowości RLM w przedziale od 2 000 do 9 999);
  • zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej poprzez wymianę 280 sztuk studzienek kanalizacyjnych;
  • zniwelowanie ryzyka podtopień terenów poprzez budowę kanalizacji deszczowej o długości 0,5 km.

Program wdraża zasadę zlewniowego systemu zarządzania, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju uwzględniającego naturalną ciągłość i łączność zasobów wodnych. Program uwzględnia osiągnięcie celów zarówno ekologicznych , jak i społecznych. W szczególności realizowane projekty zakładają poprawę jakości życia mieszkańców terenów objętych Programem poprzez: zwiększenie dostępu do kanalizacji zbiorczej, eliminację zagrożeń sanitarnych, zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych stanowiących źródło wody do picia, poprawę jakości wody w sieciach wodociągowych oraz rozbudowę sieci wodociągowych, przy jednoczesnym dążeniu do minimalizacji wpływu na środowisko prowadzonej gospodarki wodno – ściekowej.

Back to top
Przetłumacz
Facebook