– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Zgłoszenia gwarancyjne oraz pomoc techniczna

Zgłaszanie usterek i możliwość uzyskania porady technicznej

W związku z faktem, iż instalacje wykonywane były przez trzech Generalnych Wykonawców usterki oraz ich podejrzenie należy zgłaszać swojemu Wykonawcy:

1. Gwarantowi tj.:PBU WIKTOR Sp. j. Radomsko, ECO-TEAM Sp. z.o.o. Sp.k. Częstochowa w następujący sposób:

Wszelką korespondencję można kierować na adres:
PBU WIKTOR Sp. j.
ul. Kolejowa 8
97-500 Radomsko

ECO-TEAM Sp. z.o.o. Sp.k.
ul. Poselska 30
42-200 Częstochowa

2. Gwarantowi tj.: EKOPROGRAM

  • telefonicznie pod numerem telefonu: 508 333 554
  • poprzez e-mail pod adresem: serwis@sunprogres.pl
  • Wszelką korespondencję można kierować na adres:

EKOPROGRAM
ul. Oświęcimska 99
32-651 Nowa Wieś

3. Gwarantowi tj.: Energia Polska S.A.

  • telefonicznie pod numerem telefonu: 785 111 076
  • poprzez e-mail pod adresem: info@energiapolska.pl
  • Wszelką korespondencję można kierować na adres:

Energia Polska S.A.
ul. Josepha Conrada 37
31-357 Kraków

UWAGA! Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu koszt pokrywa użytkownik.

Okres gwarancji wynosi 10 lat od daty odbioru instalacji.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska  i jakości życia mieszkańców Gmin funkcjonujących w obrębie Związku. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.

Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gmin i ich Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminy lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informację pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gmin w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki www.wisloka.pl
Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy/Miasta lub przesłać drogą elektroniczną na adres: pgn@pgksa.pl w terminie do 26 czerwca 2015roku.

Wykonawca – Pomorska Grupa Konsultingowa SA w Bydgoszczy
www.pgksa.pl
telefon 52 345 60 81;
email: pgn@pgksa.pl

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Andrzej Czernecki

ANKIETY
Ankieta dla Przedsiębiorcy: format .doc | format .PDF
Ankieta dla Mieszkańca: format .doc | format .PDF

Back to top