O projekcie - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

To jeden z największych projektów grupowych w Polsce, w ramach którego przeprowadzono radykalną przebudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej w 16 gminach: Brzostek, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, miasto Jasło, Jedlicze, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.
Koszt przedsięwzięcia – 47,8 mln euro,
dofinansowanie Funduszu Spójności – 84%

Wybudowano:

  • ponad 600 km sieci kanalizacji sanitarnej,
  • ponad 90 km sieci wodociągowej,
  • 10 nowych oczyszczalni ścieków,
  • zmodernizowano 4 oczyszczalnie ścieków i 2 stacje uzdatniania wody

Efekty realizacji projektu:

  • uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w 16 gminach województw małopolskiego i podkarpackiego. Na obszarze około 2 tysięcy kilometrów kwadratowych, trudnym pod względem ukształtowania powierzchni, przeprowadzono radykalną przebudowę oraz modernizację obiektów i urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
  • wybudowana kanalizacja sanitarna umożliwia podłączenie 32 700 mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
  • zrealizowana inwestycja zapewnia dostawę wody pitnej o wymaganej jakości do 37 150 mieszkańców,
  • nowoczesna infrastruktura gospodarki wodno – ściekowej, zlewniowy system zarzadzania wodami Wisłoki, likwidacja przydomowych zbiorników bezodpływowych i zwiększenie ilości prawidłowo oczyszczonych ścieków powodują skuteczniejszą ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.

Osiągnięty sukces znalazł uznanie

dyplom Lidera Polskiej ekologii 2011

Back to top