– Konferencja pod nazwą: „ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU NA OBSZARACH ZABUDOWANYCH”

Uczestnicy konferencji „Zielono – Niebieska Infrastruktura Jako Narzędzie Do Zapobiegania Oraz Walki Z Niekorzystnymi Zmianami Klimatu Na Obszarach Zabudowanych”

25 kwietnia 2022r. w Jasielskim Domu Kultury odbyła się Konferencja pod nazwą: „ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU NA OBSZARACH ZABUDOWANYCH” inaugurująca Projekt „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowany przez Związek w partnerstwie z Norweskim Stowarzyszeniem na rzecz Zielonej Infrastruktury we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem” Dachy Zielone” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W konferencji uczestniczyli: burmistrzowie, wójtowie oraz pracownicy gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, radni Rady Miejskiej Jasła, nauczyciele, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, a także lokalne media relacjonujące przedmiotową konferencję.

Konferencję poprzedził krótki briefing prasowy podczas którego przedstawicielom przybyłych mediów przekazano informację na temat celów i zakresu rzeczowego Projektu. Właściwą część konferencji otworzył Przewodniczący Zarządu Związku Andrzej Czernecki, który przedstawił strukturę i sposób działania Związku Gmin oraz główne informacje dotyczące Projektu. Jako następna głos zabrała dyrektor Biura Związku Maria Lignar, pełniąca jednocześnie funkcję koordynatora Projektu. W ramach konferencji wygłoszone zostały referaty dotyczące problematyki wykorzystania zielono-niebieskiej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, przeciwdziałania suszy i powodzi, zarządzania wodami opadowymi, dostosowania roślin do zmieniających się warunków klimatycznych oraz możliwości dostosowania budynków pod kątem poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia efektu miejskiej wyspy ciepła.

Swoje referaty wygłosili kolejno : David Vernon Brasfield i Goncalo Liberato -Norwegian Association For Green Infrastructure, Marta Weber-Siwirska -Prezes Polskiego Stowarzyszenia “Dachy Zielone”, Magdalena Biela i Aleksander Lech – Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” a także Wojciech Szymalski – Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Pod koniec konferencji odbyła się dyskusja dotycząca prezentowanych zagadnień.

Projekt „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Obszar Programowy łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Wartość Projektu wynosi 12,2 mln zł przy czym kwota dofinansowania to 9,7 mln zł.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje :

 • nowe tereny zielone w przestrzeniach miejskich w 8 lokalizacjach w tym:
  • w mieście Dębica – urządzenie skweru miejskiego Ogród Sztuki, ogródka Jordanowskiego oraz parki kieszonkowe: „Ogrodowa”, „Batorego”, „Matejki”,
  • w mieście Jaśle – rewitalizację Placu Inwalidów Wojennych z pasażem, zagospodarowanie terenów przy Winnicy Miejskiej wraz z małą architekturą przy ul. Na Kotlinę, urządzenie łąki kwietnej przy ul. Szkolnej.
 • przystanki zielone w mieście Jaśle
 • rewitalizację otwartych zbiorników wodnych w miejscowości Szebnie, w Gminie Jasło,
 • ogród deszczowy w Zręcinie w Gminie Chorkówka,
 • łąkę kwietną w Czeluśnicy w Gminie Tarnowiec,
 • naziemne zbiorniki na wodę opadową dla gospodarstw domowych w 14 gminach: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, miasto Jasło, Jedlicze, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Żyraków,
 • 22 naziemne zbiorniki na wodę opadową dla budynków użyteczności publicznej w gminach: Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Szerzyny,
 • 20 ekologicznych ławek solarnych w gminach: Jodłowa, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn,
 • 125 lamp hybrydowych w gminach: Jedlicze, Pilzno, Sękowa, Tarnowiec, Żyraków z towarzyszącym zazielenieniem.

Działania edukacyjno – informacyjne stanowiące integralną część realizowanego projektu, obejmują; konferencje z udziałem ekspertów norweskich i polskich, warsztaty w miejscach realizacji inwestycji, szkolenia on-line i stacjonarne, konkursy fotograficzne i plastyczne, poradnik dotyczący dobrych wzorów w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury w procesach adaptacji i mitygacji, wydarzenie edukacyjne „Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny”, akcję edukacyjną „Doradcy domowi”.

Celem rzeczowego projektu jest zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu na obszarze 17 gmin należących do ZGDW poprzez realizację inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-świadomościowej.

W Projekcie uczestniczy 17 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.

Planowany termin zakończenia Projektu – 30.04.2024r.

Back to top