Kalendarium Swiss Contribution - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

logotyp funduszy szwajcarskich
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Projekt
„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej


Kalendarium

 • 17.04.2009 r. – Opracowano Zarys Projektu i złożono dokumentację aplikacyjną do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie
 • sierpień 2009 r. – Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Oceniającej i umieszczony został na liście rezerwowej, a następnie w czerwcu 2010 r., w związku ze zwiększeniem alokacji został przesunięty na listę podstawową
 • 07.06.2011 r. – odbyła się wizyta przedstawicieli Szwajcarii, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Władzy Wdrażającej Programy Europejskie jako element oceny Zarysu Projektu
 • 25.07.2011r. – Akceptacja Zarysu Projektu przez stronę szwajcarską a Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jako Instytucja Realizująca został zobowiązany do opracowania Kompletnej Propozycji Projektu
 • październik 2011r. – w każdej z Gmin Partnerskich przeprowadzono nabór wniosków mieszkańców o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie
 • 13.12.2011r. – Związek Gmin Dorzecza Wisłoki i 20 Gmin podpisało Umowę Partnerską regulującą prawa i obowiązki uczestników Projektu
 • 23.05.2012r. – ostateczna decyzja strony szwajcarskiej tj. Sekretariatu Stanu do Spraw Gospodarczych (SECO) o akceptacji KPP i przyznaniu dofinansowania
 • 01.06.2012r. – podpisanie przez Rząd Szwajcarii (SDC) i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (MRR) Umowy w sprawie Projektu
 • 25.06.2012r. – podpisanie Umowy w sprawie Realizacji Projektu pomiędzy Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie
 • lipiec – wrzesień 2012 r. – cykl potkań z Mieszkańcami, którzy złożyli Wnioski o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie, z udziałem przedstawicieli Związku oraz ekspertów zewnętrznych, na których prezentowane były szczegółowe założenia Projektu, aspekty formalne i techniczne oraz udzielano odpowiedzi na pytania Mieszkańców
 • czerwiec – grudzień 2013 r. – prace nad dokumentacją przetargową na wybór Wykonawcy Robót oraz dokumentami formalnymi, i uzgadnianie jej z Instytucją Pośredniczącą oraz ekspertami strony szwajcarskiej;
 • 10.12.2013 r. Ogłoszono przetarg na wybór Wykonawcy Inwestycji . Procedura postępowania przetargowego była skomplikowana i długa. Ostatecznie zakończono ją w kwietniu 2014r.
 • 23 kwietnia 2014r. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 • 14.06.2017r. – zakończenie realizacji Projektu
Back to top