Kalendarium - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

 • 2002 r. złożenie wniosku wstępnego, kilkakrotna jego aktualizacja,
 • Listopad 2003r. wskazanie projektu przez Ministra Środowiska do przygotowania aplikacji,
 • 2004r. rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • 2004r. złożenie wniosków o datację do NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na dofinansowanie dokumentacji,
 • Marzec 2005r. wykonanie dokumentów, wstępna weryfikacja, przekazanie do NFOŚiGW,
 • Czerwiec 2005r. wizytacja przedstawicieli Komisji Europejskiej,
 • Lipiec 2005r. przekazanie ostatecznej wersji materiałów aplikacyjnych do NFOŚiGW,
 • 16 sierpnia 2005r. Przekazanie  projektu do Komisji Europejskiej,
 • 14 XII 2005 r. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”

z chwilą otrzymania decyzji Komisji Europejskiej Związek Gmin Dorzecza Wisłoki przystąpił do przyjęcia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za koordynację i monitorowanie realizacji Projektu  w imieniu 16 Beneficjentów.

 • powołano w ramach struktury Związku Jednostkę Realizującą Projekt, zatrudniając profesjonalną kadrę
 • uzyskano nominację MAO dla Andrzeja Czerneckiego i Zastępcy MAO dla Jana Kmiecika
 • przygotowano i wdrożono procedury zarządzania Projektem, które także obowiązywały 16 Beneficjentów
 • 9 maja 2006 roku podpisano z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie Projektu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami
 • realizację Projektu podzielono na 28 kontraktów, w tym 8 na usługi i 20 na roboty
 • W dniach 22-25 maja oraz 31 maja do 2 czerwca 2006 r. NFOŚiGW przeprowadził kontrolę przedrealizacyjną, która zakończyła się oceną zadowalającą.

W latach 2006/2007r. Związek przeprowadził 27 postępowań przetargowych w tym 20 na roboty budowlane – wszystkie postępowania zakończyły się podpisaniem umowy

 • II kwartał 2007r. – rozpoczęcie robót budowlanych w ramach projektu
 • IV kwartał 2009r. – zakończenie robót budowlanych w ramach projektu
 • I kwartał 2011r  – złożenie Raportu końcowego dla Projektu
 • III kwartał 2014r. – rozliczenie Projektu oraz wpływ środków płatności końcowej
  z Funduszu Spójności
 • IV kwartał 2014r. wpływ wyrównania korekty systemowej z budżetu państwa
 • W dniach 06-10 październik 2014r. NFOŚiGW przeprowadził kontrolę trwałości projektu – nie wniesiono żadnych uwag.
Back to top