– Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

fundusz spójności
logotyp gminy Czarna
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/03
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Czarna”

Zadanie 2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabiny – Podgórze
Zadanie 2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabiny – Zarzecze
Zadanie 2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarna
Zadanie 2.4. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Czarna

Zakres prac – wybudowano 41 km kanalizacji sanitarnej i 30 przepompowni ścieków oraz rozbudowano i modernizowano oczyszczalnię ścieków w miejscowości Czarna

Wartość przedsięwzięcia – 2 051 019 euro w tym:

 • 84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – październik 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 2170 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni, natomiast rozbudowa i modernizacja oczyszczalni zapewniła prawidłowe oczyszczenie ścieków zbieranych systemem kanalizacyjnym w gminie Czarna.

fundusz spójności
logotyp gminy Brzostek
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/02
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Brzostek”
Zadanie 1.1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Klecie

Zakres prac – gruntownie rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w miejscowości Klecie

Wartość przedsięwzięcia – 838 720 euro w tym:

 • 84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – sierpień 2008

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków umożliwiła prawidłowe oczyszczenie ścieków zbieranych systemem kanalizacyjnym w gminie Brzostek

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

 • 2002 r. złożenie wniosku wstępnego, kilkakrotna jego aktualizacja,
 • Listopad 2003r. wskazanie projektu przez Ministra Środowiska do przygotowania aplikacji,
 • 2004r. rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • 2004r. złożenie wniosków o datację do NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na dofinansowanie dokumentacji,
 • Marzec 2005r. wykonanie dokumentów, wstępna weryfikacja, przekazanie do NFOŚiGW,
 • Czerwiec 2005r. wizytacja przedstawicieli Komisji Europejskiej,
 • Lipiec 2005r. przekazanie ostatecznej wersji materiałów aplikacyjnych do NFOŚiGW,
 • 16 sierpnia 2005r. Przekazanie  projektu do Komisji Europejskiej,
 • 14 XII 2005 r. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”

z chwilą otrzymania decyzji Komisji Europejskiej Związek Gmin Dorzecza Wisłoki przystąpił do przyjęcia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za koordynację i monitorowanie realizacji Projektu  w imieniu 16 Beneficjentów.

 • powołano w ramach struktury Związku Jednostkę Realizującą Projekt, zatrudniając profesjonalną kadrę
 • uzyskano nominację MAO dla Andrzeja Czerneckiego i Zastępcy MAO dla Jana Kmiecika
 • przygotowano i wdrożono procedury zarządzania Projektem, które także obowiązywały 16 Beneficjentów
 • 9 maja 2006 roku podpisano z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie Projektu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami
 • realizację Projektu podzielono na 28 kontraktów, w tym 8 na usługi i 20 na roboty
 • W dniach 22-25 maja oraz 31 maja do 2 czerwca 2006 r. NFOŚiGW przeprowadził kontrolę przedrealizacyjną, która zakończyła się oceną zadowalającą.

W latach 2006/2007r. Związek przeprowadził 27 postępowań przetargowych w tym 20 na roboty budowlane – wszystkie postępowania zakończyły się podpisaniem umowy

 • II kwartał 2007r. – rozpoczęcie robót budowlanych w ramach projektu
 • IV kwartał 2009r. – zakończenie robót budowlanych w ramach projektu
 • I kwartał 2011r  – złożenie Raportu końcowego dla Projektu
 • III kwartał 2014r. – rozliczenie Projektu oraz wpływ środków płatności końcowej
  z Funduszu Spójności
 • IV kwartał 2014r. wpływ wyrównania korekty systemowej z budżetu państwa
 • W dniach 06-10 październik 2014r. NFOŚiGW przeprowadził kontrolę trwałości projektu – nie wniesiono żadnych uwag.

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

To jeden z największych projektów grupowych w Polsce, w ramach którego przeprowadzono radykalną przebudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej w 16 gminach: Brzostek, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, miasto Jasło, Jedlicze, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.
Koszt przedsięwzięcia – 47,8 mln euro,
dofinansowanie Funduszu Spójności – 84%

Wybudowano:

 • ponad 600 km sieci kanalizacji sanitarnej,
 • ponad 90 km sieci wodociągowej,
 • 10 nowych oczyszczalni ścieków,
 • zmodernizowano 4 oczyszczalnie ścieków i 2 stacje uzdatniania wody

Efekty realizacji projektu:

 • uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w 16 gminach województw małopolskiego i podkarpackiego. Na obszarze około 2 tysięcy kilometrów kwadratowych, trudnym pod względem ukształtowania powierzchni, przeprowadzono radykalną przebudowę oraz modernizację obiektów i urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
 • wybudowana kanalizacja sanitarna umożliwia podłączenie 32 700 mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
 • zrealizowana inwestycja zapewnia dostawę wody pitnej o wymaganej jakości do 37 150 mieszkańców,
 • nowoczesna infrastruktura gospodarki wodno – ściekowej, zlewniowy system zarzadzania wodami Wisłoki, likwidacja przydomowych zbiorników bezodpływowych i zwiększenie ilości prawidłowo oczyszczonych ścieków powodują skuteczniejszą ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.

Osiągnięty sukces znalazł uznanie

dyplom Lidera Polskiej ekologii 2011

Back to top