– wodno-kanalizacyjne

Teren budowy kanalizacji w Łazach DębowieckichTrwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Dębowiec.

Na koniec października br. wykonano 1730 m kanalizacji grawitacyjnej i 1200 m kanalizacji tłocznej wraz z wyposażeniem sieciowym.


Roboty prowadzone są w ramach kontraktu „Budowa sieci kanalizacyjnej w Łazach Dębowieckich” realizowanego w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

prace ziemneNa terenie gminy Kołaczyce prowadzone są roboty związane z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej.

Prace realizowane są w ramach dwóch kontraktów: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajowice” oraz „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krajowice”.

Na koniec października br. wykonano 702 m kanalizacji sanitarnej oraz rozpoczęto montaż zbiornika przepompowni ścieków. Trwa również budowa sieci wodociągowej, której wykonano dotychczas 2720 m.

Roboty realizowane są w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności,
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Gminy objęte programem

Projekt pn.: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV” realizowany w Gminach Brzostek i Tarnowiec (Nr RPPK.04.03.01-18-0036/16-00), współfinansowany z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Projekt obejmuje swoim zakresem budowę 15,4 km kanalizacji sanitarnej w gminie Brzostek oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Tarnowcu.

 • Koszty realizacji projektu
 • Całkowita wartość projektu 4,9 mln zł
 • Całkowite wydatki kwalifikowalne 3,3 mln zł
 • Dofinansowanie ze środków europejskich
 • Funduszu Rozwoju Regionalnego 2,8 mln zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez poprawę czystości zlewni rzeki Wisłoki na terenie Gminy Brzostek i Gminy Tarnowiec.
Ograniczenie zanieczyszczeń wód i gleby pozwoli na zwiększenie poziomu ochrony naturalnych ekosystemów oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców terenów objętych inwestycją.

Projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” nr POIS.02.03.00-00-0239/17 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Realizowany w 4 gminach: Biecz, Dębowiec, Jedlicze, Kołaczyce, obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

 •  budowę 14 km sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowę 3 sieciowych pompowni ścieków,
 • budowę 6,0 km sieci wodociągowej,
 • przebudowę oczyszczalni ścieków w Jedliczu,
 • przebudowę stacji uzdatniania wody Załawie,
 • budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody Wapniska.

Koszty realizacji projektu

 • Całkowity koszt realizacji Projektu 18 877 329,82 zł
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 9 720 794,54 zł
 • Dofinansowanie ze środków europejskich
 • Dofinansowanie Funduszu Spójności 8 262 675,35 zł

Cele ekologiczne:
projekt zmniejszy zagrożenie dla środowiska naturalnego wynikające z odprowadzania do zlewni Wisłoki ścieków oczyszczonych o parametrach niezgodnych z przepisami krajowymi i przepisami UE
wyeliminowanie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków,
zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych regionu.

Cele społeczne:

 • poprawa jakości wody,
 • poprawa warunków sanitarnych, przyczynienie się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm odnoszących się do gospodarki wodno-ściekowej na obszarze inwestycji.
Back to top