– wodno-kanalizacyjne

W ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko planowana jest realizacja inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy i rozbudowy ujęć wody, stacji uzdatniania wody na terenie miasta i gminy Biecz wraz z przebudową i budową 0,5 km sieci wodociągowej w Bieczu.

Realizacja inwestycji obejmuje:
– budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody Wapniska
– budowę zbiorników magazynowych na ujęciu Wapniska i Załawie
– modernizację istniejących zbiorników betonowych na ujęciu Wapniska
– przebudowę stacji uzdatniania wody Załawie
– przebudowę zbiornika wody surowej na ujęciu Załawie

Zadania realizowane w gminie Biecz stanowią koszty niekwalifikowane projektu.

oczyszczalnia ścieków w JedliczuW dniu 18.07.2018 r. Gmina Jedlicze otrzymała 1,1 mln zł refundacji wydatków poniesionych w związku z przeprowadzoną przebudową oczyszczalni ścieków w Jedliczu w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wykonany zakres robót obejmował m.in montaż: rusztów napowietrzających, mieszadeł, recyrkulacji wewnętrznej, sondy tlenowej, sondy gęstości osadu, sondy do pomiaru zawartości amonu i azotanów, sond pH, pomostów roboczych przy reaktorze biologicznym, dmuchawy śrubowej, automatycznego układu recyrkulacji zewnętrznej i odprowadzania osadu nadmiernego, systemu wentylacji mechanicznej w hali reaktora biologicznego, laguny hydroponicznej i stacji dmuchaw, systemu zasilania i sterowania.
Celem zrealizowanej inwestycji było podwyższenie redukcji azotu i fosforu, a także unowocześnienie biologicznego stopnia oczyszczania.

Projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” nr POIS.02.03.00-00-0239/17 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Realizowany w 4 gminach: Biecz, Dębowiec, Jedlicze, Kołaczyce, obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

 • budowę 14 km sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowę 3 sieciowych pompowni ścieków,
 • budowę 6,0 km sieci wodociągowej
 • przebudowę oczyszczalni ścieków w Jedliczu,
 • przebudowę stacji uzdatniania wody Załawie,
 • budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody Wapniska.

Koszty realizacji projektu:

Całkowity koszt realizacji Projekt: 18 877 329,82 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 9 720 794,54 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich:

Dofinansowanie Funduszu Spójności: 8 262 675,35 zł

Cele ekologiczne:

 • projekt zmniejszy zagrożenie dla środowiska naturalnego wynikające z odprowadzania do zlewni Wisłoki ścieków oczyszczonych o parametrach niezgodnych z przepisami krajowymi i przepisami UE
 • wyeliminowanie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków,
  zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych regionu.


Cele społeczne:

 • poprawa jakości wody,
 • poprawa warunków sanitarnych, przyczynienie się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm odnoszących się do gospodarki wodno-ściekowej na obszarze inwestycji.

Jednostka realizująca projekt

ADRES
Adres do korespondencji: ul. Konopnickiej 82 • 38–200 JASŁO
Siedziba: ul. Towarowa 29 • 38–200 JASŁO
tel. 13- 4437020, fax. 13- 4437023
e-mail: jrp@wisloka.pl.

Godziny pracy

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-15.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-15.30

Kierownik projektów: 13 443 70 22
Zespół ds. Technicznych: 13 443 70 22
Zespół ds. Ekonomicznych: 13 443 70 26
Zespół ds. Administracyjno – Prawnych: 13 443 70 27

 

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

To jeden z największych projektów grupowych w Polsce, w ramach którego przeprowadzono radykalną przebudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej w 16 gminach: Brzostek, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, miasto Jasło, Jedlicze, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.
Koszt przedsięwzięcia – 47,8 mln euro,
dofinansowanie Funduszu Spójności – 84%

Wybudowano:

 • ponad 600 km sieci kanalizacji sanitarnej,
 • ponad 90 km sieci wodociągowej,
 • 10 nowych oczyszczalni ścieków,
 • zmodernizowano 4 oczyszczalnie ścieków i 2 stacje uzdatniania wody

Efekty realizacji projektu:

 • uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w 16 gminach województw małopolskiego i podkarpackiego. Na obszarze około 2 tysięcy kilometrów kwadratowych, trudnym pod względem ukształtowania powierzchni, przeprowadzono radykalną przebudowę oraz modernizację obiektów i urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
 • wybudowana kanalizacja sanitarna umożliwia podłączenie 32 700 mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
 • zrealizowana inwestycja zapewnia dostawę wody pitnej o wymaganej jakości do 37 150 mieszkańców,
 • nowoczesna infrastruktura gospodarki wodno – ściekowej, zlewniowy system zarzadzania wodami Wisłoki, likwidacja przydomowych zbiorników bezodpływowych i zwiększenie ilości prawidłowo oczyszczonych ścieków powodują skuteczniejszą ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.

Osiągnięty sukces znalazł uznanie

dyplom Lidera Polskiej ekologii 2011

Back to top