– aktualności – projekty wodno-kanalizacyjne

prace ziemneNa terenie gminy Kołaczyce prowadzone są roboty związane z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej.

Prace realizowane są w ramach dwóch kontraktów: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajowice” oraz „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krajowice”.

Na koniec października br. wykonano 702 m kanalizacji sanitarnej oraz rozpoczęto montaż zbiornika przepompowni ścieków. Trwa również budowa sieci wodociągowej, której wykonano dotychczas 2720 m.

Roboty realizowane są w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności,
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Gminy objęte programem

Projekt pn.: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV” realizowany w Gminach Brzostek i Tarnowiec (Nr RPPK.04.03.01-18-0036/16-00), współfinansowany z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Projekt obejmuje swoim zakresem budowę 15,4 km kanalizacji sanitarnej w gminie Brzostek oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Tarnowcu.

 • Koszty realizacji projektu
 • Całkowita wartość projektu 4,9 mln zł
 • Całkowite wydatki kwalifikowalne 3,3 mln zł
 • Dofinansowanie ze środków europejskich
 • Funduszu Rozwoju Regionalnego 2,8 mln zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez poprawę czystości zlewni rzeki Wisłoki na terenie Gminy Brzostek i Gminy Tarnowiec.
Ograniczenie zanieczyszczeń wód i gleby pozwoli na zwiększenie poziomu ochrony naturalnych ekosystemów oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców terenów objętych inwestycją.

Projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” nr POIS.02.03.00-00-0239/17 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Realizowany w 4 gminach: Biecz, Dębowiec, Jedlicze, Kołaczyce, obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

 •  budowę 14 km sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowę 3 sieciowych pompowni ścieków,
 • budowę 6,0 km sieci wodociągowej,
 • przebudowę oczyszczalni ścieków w Jedliczu,
 • przebudowę stacji uzdatniania wody Załawie,
 • budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody Wapniska.

Koszty realizacji projektu

 • Całkowity koszt realizacji Projektu 18 877 329,82 zł
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 9 720 794,54 zł
 • Dofinansowanie ze środków europejskich
 • Dofinansowanie Funduszu Spójności 8 262 675,35 zł

Cele ekologiczne:
projekt zmniejszy zagrożenie dla środowiska naturalnego wynikające z odprowadzania do zlewni Wisłoki ścieków oczyszczonych o parametrach niezgodnych z przepisami krajowymi i przepisami UE
wyeliminowanie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków,
zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych regionu.

Cele społeczne:

 • poprawa jakości wody,
 • poprawa warunków sanitarnych, przyczynienie się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm odnoszących się do gospodarki wodno-ściekowej na obszarze inwestycji.

Gminy objęte programem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W podstawowym zakresie Projekt obejmował 5 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. W kwietniu 2015r. podpisany został Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu rozszerzający jego zakres rzeczowy. W wyniku podpisania Aneksu, do Projektu włączone zostały 3 nowe Gminy : Gmina Jedlicze, Gmina Brzostek oraz Gmina Chorkówka.

Gmina Jedlicze – w ramach realizacji Projektu wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie 15 – Budowa przepompowni P2 w Męcince wraz z kolektorem tłocznym w Gminie Jedlicze

Zadanie 16 – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedliczu polegająca na naprawie aeratorów napowietrzających oraz montaż ściany stalowej

Zadanie 17 – Zakup kompletnego węzła higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych do oczyszczalni ścieków w Jedliczu

Gmina Brzostek – w ramach realizacji Projektu wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne :

Zadanie 19 – Budowa sieci wodociągowej w m. Kamienica Dolna w Gminie Brzostek

Zadanie 20 – Kanalizacja sanitarna części Brzostka wzdłuż Potoku Słonego w Gminie Brzostek

Gmina Chorkówka – w ramach realizacji Projektu wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne :

Zadanie 21 – Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki wraz z robotami towarzyszącymi w Gminie Chorkówka

Zadanie 22 – Budowa magistrali przesyłowej wody Kobylany-Sulistrowa-Draganowa oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Draganowa w Gminie Chorkówka

Projekt po rozszerzeniu, swoim zakresem obejmował następujące działania:

 • Budowa 20 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przewodów kanalizacyjnych (przyłączami) i 7 sieciowych przepompowni ścieków na terenie wsi Słotowa i wsi Małastów;
 • Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Jaśle łącznie o długości 2,4 km;
 • Budowa 116 km sieci wodociągowych wraz z odcinkami przewodów wodociągowych (przyłączy), 7 kpl hydroforni oraz 2 zbiorniki wody w miejscowościach Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne, Latoszyn, Stobierna – Stasiówka, Zawada i Nagawczyna;
 • Modernizacja i rozbudowa 3 istniejących oczyszczalni ścieków w Jaśle, Jedliczu i w Woli Żyrakowskiej.


Koszty realizacji Projektu

 • Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi – 45,2 mln zł
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych – 27,6 mln zł
 • Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności – 23,5 mln zł

Cele projektu

Cele strategiczne przedsięwzięcia to:

 • Ochrona środowiska – likwidacja lub znaczne ograniczenie zanieczyszczeń gruntu i wód ściekami z nieszczelnych szamb;
 • Wzrost stopnia skanalizowania i zwodociągowania;
 • Podniesienie standardu warunków życia mieszkańców;
 • Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, który będzie objęty planowanym systemem kanalizacji sanitarnej;
 • Wyeliminowanie zagrożeń zanieczyszczeń gruntu i wód gruntowych;
 • Poprawa jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Cele inwestycyjne to:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dotychczas nie skanalizowanych obszarach zurbanizowanych;
 • Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej o jakości odpowiadającej wymaganiom polskim i UE;
 • Budowa sieci wodociągowej na dotychczas nie zwodociągowanych obszarach zurbanizowanych;
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków.
Back to top