– Projekty

podpisanie umowy na zwiększenie zakresu robót w Gminie Dębowiec

W dniu 13.08.2021r., w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podpisane zostały umowy na budowę łącznie ponad 5,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 34 przepompowni ścieków w miejscowościach: Łazy Dębowieckie i Majscowa.
Umowy w imieniu Zamawiającego podpisał Marcin Bolek, Wójt Gminy Dębowiec, natomiast po stronie Wykonawcy Marcina Soczek, Wiceprezes Zarządu firmy MULTIKOP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Strzeszynie.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartymi umowami, to 2 087 618,88 zł brutto.
Realizacja dodatkowych zadań w Gminie Dębowiec stała się możliwa dzięki uzyskanym oszczędnościom, w wyniku przeprowadzonych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki postepowań przetargowych oraz złożeniem wniosku o rozszerzenie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
herb miasta Jasła
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt VI

 • „Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej”
 • „Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła – modernizacja urządzeń oczyszczalni ścieków”
  Kontrakt XXV
 • „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Zakres prac: Miasto Jasło – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle zrealizowało inwestycje polegające na:

 • modernizacji urządzeń oczyszczalni ścieków w zakresie wymiany odsiarczalników, modernizacji osadników oraz przebudowy budynku krat wraz z jego wyposażeniem,
 • modernizacji 2,4 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową studni rewizyjnychi przyłączeniowych w ulicach: Towarowa, Przemysłowa, Słowackiego, Franciszkańska, W. Pola,
 • modernizacji dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych w zakresie: demontażu do fundamentów istniejących komór i montażu stalowych zbiorników 2 wydzielonych komór fermentacyjnych z izolacją termiczną i płaszczem osłonowym oraz montażu urządzeń, instalacji i wyposażenia, w tym mieszadeł.

Wartość inwestycji (bez VAT) 12,5 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 7,9 mln zł

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
Herb Gminy Żyraków
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt VII
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska w gminie Żyraków”
Kontrakt XVIII
– „Przebudowa i budowa przewodów wodociągowych oraz kabla sterowniczego i sygnałowego ze studni głębinowych do budynku SUW w ramach przebudowy i budowy niezbędnej infrastruktury technicznej stacji uzdatniania wody w m. Nagoszyn wraz z rozbiórką istniejących przewodów wodociągowych z rur azbestowych w Gminie Żyraków”


Efektem zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Projektu jest:

 • zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej z 500m³/d do 1000m³/d, uzyskując możliwość przejęcia ścieków z 10 miejscowości znajdujących się na terenie gminy Żyraków,
 • rozbiórka 0,6 km istniejących przewodów wodociągowych wykonanych z rur azbestowych,
 • wykonanie ponad 2 km kabla sterowniczego ze studni głębinowych do budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Nagoszyn,
 • wybudowanie 1 km wodociągu w m. Nagoszyn.

Wartość inwestycji (bez VAT) 1,8 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 1,2 mln zł

Back to top