interreg - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

3 lipca br. w Muzeum Palace będącym filią Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem pracownicy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki uczestniczyli w spotkaniu informacyjno-warsztatowym Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Program składał się z dwóch części:
część I dotyczyła specyfiki programu współpracy transgranicznej, potencjalnych działań do realizacji a także harmonogramu planowanych naborów wniosków standardowych i małych projektów w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Prowadzącymi byli przedstawiciele Regionalnego Punktu Kontaktowego Interreg Polska-Słowacja w województwie małopolskim oraz Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tatry zarządzającego Funduszem Małych Projektów.
Część druga były to warsztaty podczas, których uczestnicy pracowali z wyzwaniami tworząc rozwiązania dot. dostępności informacyjno-komunikacyjnej, architektonicznej i cyfrowej w projektach transgranicznych. Wypracowane efekty prac w grupach zostały zaprezentowane na forum wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu.

Na zakończenie nasi przedstawiciele obejrzeli ekspozycję muzealną wykorzystującą różne sposoby prezentacji eksponatów, pamiątek oraz wysłuchali historii tego szczególnego miejsca pamięci.

Z przyjemnością informujemy, iż przygotowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jako Beneficjenta/Partnera Wiodącego, wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego”, w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze, cel szczegółowy 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego uzyskał dofinansowanie w wysokości: 1 072 484,35 EUR

Partnerzy

gminy polskie: Brzyska, Chorkówka, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Sękowa, Tarnowiec

gminy słowackie: Nižná Polianka (główny partner transgraniczny), Becherov, Chmeľová, Miasto Podolinec, Zborov oraz organizacja non-profit – Słowacki Czerwony Krzyż (oddział Svidník)

Głównym celem projektu jest: adaptacja do zmian klimatu i zapobieganie ryzykom wynikającym z zagrożeń środowiskowych, klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych na obszarze polskich i słowackich gmin, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa i odporności na zmiany klimatu mieszkańców na obszarze wsparcia Programu Interreg.

Planowane działania w ramach Projektu:

  • doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w nowoczesny sprzęt ratowniczy, co przyczyni się do zwiększenia ich potencjału oraz wzrostu odporności obszaru wsparcia na negatywne zjawiska będące konsekwencjami zmian klimatu,
  • wspólne transgraniczne ćwiczenia służb ratowniczych w odpowiedzi na różne rodzaje potencjalnych zagrożeń,
  • szkolenia merytoryczne dla członków OSP,
  • opracowanie planu działań w celu zwiększenia zdolności do wspólnego skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych na obszarze wsparcia,
  • skierowane do mieszkańców polsko-słowackiego pogranicza różnorodne działania informacyjno-edukacyjne związane z tematyką projektu.

Okres realizacji: wrzesień 2024 r. – grudzień 2025 r.

Back to top
Verified by MonsterInsights