– Edukacja ekologiczna

3 grudnia 2018 roku uczniowie szkół z Jasła wzięli udział w międzynarodowej debacie dotyczącej zmian klimatu.
Mini Szczyt Klimatyczny organizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle to projekt, który ma na celu edukację ekologiczną młodzieży, pokazanie idei współpracy międzynarodowej, międzynarodowe negocjacje i motywowanie do nauki języka angielskiego.
W tym roku ( 2018) w dniach 3-14 grudnia w Katowicach odbędzie się szczyt klimatyczny ONZ-COP24. Udział weźmie około 30 tysięcy uczestników z około 200 krajów z całego świata. Obrady będą dotyczyć globalnej ochrony klimatu. Udział wezmą m.in. przedstawiciele rządów, dyplomaci, naukowcy, aktywiści oraz przedstawiciele wielu innych grup, dla których ochrona środowiska ma ogromne znaczenie.

W Mini Szczycie Klimatycznym (International Youth Summit on Climate Change Action) bierze udział młodzież z Meksyku i Polski-z Jasła.
Jasielską grupę tworzą uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 (w tym uczniowie klas gimnazjalnych) i Szkoły Podstawowej nr 4, to Jakub, Julia, Helena, Aleksandra, Olga, Krystian, Kasia, Jessica, Martyna, Zosia , Łucja, Jan, Jakub i Hubert oraz opiekunowie Maria Zajchowska ze Szkoły Podstawowej nr 2, Magdalena Rak -Kosiba ze Szkoły Podstawowej nr 1, Olga Szudy-Seredyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 oraz pracownicy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z Panią Maria Lignar na czele.

Do debaty uczniowie przygotowują się poznając problemy dotyczące zmian klimatu, dyskutują na temat przyczyn i skutków tych zmian. Proponują możliwe rozwiązania, dzięki którym problem ocieplenia klimatu mógłby zostać rozpowszechniony wśród młodzieży. Zastanawiają się także nad tym jakie działania mogą podjąć aby przyczynić się do powstrzymania procesu zmian klimatu.
Punktem kulminacyjnym jest debata z młodzieżą z Meksyku, w trakcie której przedstawione zostały problemy dotyczące zmian klimatu w poszczególnych krajach. Wypracowane zostało wspólne stanowisko dotyczące zaangażowania młodych ludzi w przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uczestniczy w projekcie „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu”, współfinasowanym ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem projektu jest kształtowanie proekologicznych postaw wśród wybranych społeczności lokalnych Karpat w zakresie ochrony przyrody dolin rzecznych.
W ramach Projektu zostały przeprowadzone:
– szkolenia, których tematyka dotyczyła m. in. dynamiki naturalnej rzeki, powodzi i suszy, elektrowni wodnych, renaturyzacji rzek, zagrożeń dla ekosysytemu oraz zadań i sposobu pracy doradcy domowego dla 66 osobowej grupy młodzieży i nauczycieli z terenu gmin Związku,
– akcja „doradcy domowi” angażująca uczniów szkół podstawowych i gimnazjów polegająca na odwiedzinach mieszkańców i przekazywaniu informacji nt. Projektu.
Na bieżąco rozpowszechniany jest bezpłatny biuletyn informacyjny, prowadzony jest konkurs wiedzy na facebook, kampania internetowa oraz emitowany jest spotu reklamowy w regionalnych stacjach radiowych.

Następnie zostaną przeprowadzone:
– spotkania dyskusyjne z przyrodnikami dla mieszkańców,
– stoisko edukacyjne na festynach gminnych,
– wydanie edukacyjnego pakietu multimedialnego,
– wydanie poradnika dla nauczycieli.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji kolejnego projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „O odpadach pisać wypada”, planowanego do realizacji na terenie szkół w terminie: październik- grudzień 2013r.

Projekt ten ma na celu zainteresowanie uczniów tematyką ochrony środowiska i segregacji odpadów, ugruntowanie wiedzy nt. odpadów opakowaniowych i możliwości wykorzystania surowców wtórnych, zachęcanie młodzieży do przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko, wskazywanie przykładów działań służących ochronie środowiska, tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia, rozwijanie szacunku do przyrody oraz rozwijanie aktywności twórczej.
Projekt obejmuje dwa literackie konkursy ekologiczne:

  1. konkurs poetycki na opracowanie wiersza – skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
  2. konkurs literacki na opracowanie eseju/ tekstu literackiego – skierowany jest do uczniów klas I – III gimnazjów.

Dla laureatów konkursów oraz dla szkół przewidziane są nagrody.
W ramach projektu planowane jest opublikowanie prac laureatów konkursów w folderze edukacyjnym.
Projekt finansowany jest ze środków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Plastekol – Organizacja Odzysku S. A.
Serdecznie zachęcamy szkoły do wzięcia udziału w konkursie. Formularze zgłoszeniowe oraz regulaminy dostępne są na stronie internetowej www.wisloka.pl w zakładce Projekty.
Koordynator Projektu ze strony Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Magdalena Norberciak
tel. 013 443 70 20, faks 013 443 70 23, e-mail: biuro@wisloka.pl

Back to top