– O nas

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle tworzy 22 gminy z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle tworzy 22 gminy z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego
Ponad 150 budynków użyteczności publicznej na terenie związku korzysta z energii słonecznej
Ponad 150 budynków użyteczności publicznej na terenie związku korzysta z energii słonecznej

Ponad 1000 uczestników "SŁONECZNYCH DNI" co roku uczy się o ochronie środowiska i energii odnawialnej podczas weekendowych wydarzeń dla młodzieży

Ponad 1000 uczestników "SŁONECZNYCH DNI" co roku uczy się o ochronie środowiska i energii odnawialnej podczas weekendowych wydarzeń dla młodzieży

Chętnie dzielimy się swoimi doświadczeniami
z realizacji projektów na płaszczyźnie organizacyjnej, technicznej, finansowej i prawnej, w tym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Chętnie dzielimy się swoimi doświadczeniami
z realizacji projektów na płaszczyźnie organizacyjnej, technicznej, finansowej i prawnej, w tym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

W przyszłości, oprócz dalszych inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i domów prywatnych oraz w zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza, Związek planuje inwestycje w zielono-błękitną infrastrukturę, budowę sieci ścieżek rowerowych, wsparcie rozwoju ekoturystyki, wymianę oświetlenia ulicznego, opracowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla regionu, a także wzmocnienie wymiany doświadczeń i współpracy z polskimi i zagranicznymi samorządami i organizacjami.

W przyszłości, oprócz dalszych inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i domów prywatnych oraz w zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza, Związek planuje inwestycje w zielono-błękitną infrastrukturę.

previous arrow
next arrow
Slider

Podstawowe informacje
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, rok założenia 1997, tworzy go 22 samorządy z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego:

Miasto Jasło, Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.

Obszar zlewni Wisłoki rozciąga się od grani Beskidu Niskiego po Wisłę, wyróżnia go urozmaicony krajobraz oraz unikalne walory przyrodnicze i historyczne. Znajdziemy tu m.in. Magurski Park Narodowy, rezerwaty i pomniki przyrody, tradycyjne krajobrazy rolnicze oraz liczne zabytki. 

Misja
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, poprzez skuteczne i efektywne pozyskiwanie środków zagranicznych wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój regionu tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

Wizja
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jest nowoczesną, profesjonalną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, racjonalnie i odpowiedzialnie troszcząca się o środowisko naturalne, dbającą o edukację ekologiczną społeczeństwa oraz otwartą na współpracę w zakresie ochrony środowiska.

Nagrody
Są uhonorowaniem wszystkich, którzy przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców, których działania mają wymierny efekt zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. 

Program związku

Zadaniem Związku jest podjęcie i kontynuowanie wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska na terenie zlewni rzek Wisłoki. Zgodnie ze statutem, Związek realizuje swoje zadania we wszystkich przewidzianych prawem formach, a w szczególności poprzez: agroturystyką, a także promocja rolnictwa i obszarów wiejskich Podkarpacia.

  • studia i badania z zakresu racjonalizacji i korzystania ze środowiska,
  • Opracowanie przedsięwzięcia przedsięwzięcie gospodarcze Związku w zakresie poszukiwania o poszukiwaniach publicznych,
  • szkolenie w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym kierunku w kierunku budowy zbiornika retencyjnego w Krempnej (dokładny opis w dziale),
  • spólka funduszu w celu prowadzenia wspólnych inwestycji, dzien oczyszczalni ścieków, spól utylizacji odpadów i przetwórstwo wtórnych,
  • podnoszenie informacji ekologicznej
    mieszkańców , promocję walorów regionu regionu wraz z formowaniem informacji,
  • pozyskiwanie środków krajowych i biorów,
  • poziom z organizacjami, stowarzyszeniami, z administracją rządową, itp.

Jedna z pierwszych uchwał podjętych przez Zgromadzenie wskazała, że najważniejszym zadaniem do wykonania jest opracowanie kompleksowego programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki. Kierując się ideą zlewniowego układu hydrograficznego, postanowiono opracować program dla całej zlewni obejmującej obszar ponad 4000 km2, pomimo tego, że większość gmin należących do Związku leży w górnym biegu rzeki Wisłoki. Taki program dla rzeki Wisłoki nie był do tej pory opracowany. Aktualnie wykonawcy zadania – konsorcjum Główny Instytut Górnictwa, “CONSEKTO” S.A., realizują poszczególne jego etapy. Nawiązana jest szeroka współpraca z wszystkimi 53 gminami zlewni Wisłoki oraz z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie realizacji programu, którego celem jest określenie zakresu i rodzaju koniecznych do podjęcia działań, aby uzyskać poprawę stanu środowiska dorzecza.

Zlewnia Wisłoki

Wisłoka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. Wypływa ona na wysokości ok. 600 m n.p.m. ze stoków Dębiego Wierchu w Beskidzie Niskim. Powierzchnia zlewni wynosi 4110,2 km2, długość rzeki wynosi 163,6 km. Do głównych dopływów rzeki należą: Ropa, Jasiołka, Sękówka, Wielopolka, Czarna Tarnawa, Turzymka i Breń.

krótka galeria

Back to top
Przetłumacz
Facebook