czerwiec, 2022 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

naturalna przyroda w mieście

Zapraszamy na BEZPŁATNE SZKOLENIE pt.: ZIELONONIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU NA OBSZARACH ZABUDOWANYCH, organizowanego w ramach Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat. Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

SZKOLENIE odbędzie się
27 CZERWCA 2022 r.
– godz.: 9.30-10.00 – Rejestracja/logowanie
– godz. 10.00 – Rozpoczęcie SZKOLENIA

TEMATYKA SZKOLENIA, to:

 • Jak zwiększyć odporność gmin na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz jak adaptować gminy do tych zmian? Co robić by podnieść świadomość mieszkańców na temat zmian klimatu?
 • Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury? Czyli rzecz o przeciwdziałaniu suszy i powodzi, zarządzaniu wodami opadowymi, dostosowania roślin do zmieniających się warunków klimatycznych.
 • Przedstawimy też możliwości dostosowania budynków pod kątem poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia efektu miejskiej wyspy ciepła.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie kierujemy do szerokiego grona osób zainteresowanych zwiększeniem swojej wiedzy:

 • w zakresie zmian klimatu,
 • o celach i sposobach ich łagodzenia
 • o metodach adaptacji i mitygacji.

Szczególnie zapraszamy: architektów, inżynierów nadzoru, urzędników, projektantów, wykonawców oraz inwestorów; lokalnych eko-liderów.

SZKOLENIE POPROWADZĄ:

 • dr inż. Ewa Walter

architekt krajobrazu, nauczyciel akademicki, 15 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej.

 • mgr inż. Aleksander Lech

Absolwent i nieetatowy wykładowca Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • dr inż. Marta Weber-Siwirska

Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz prezes zarządu i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, a także członek założyciel Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

 • Magdalena Biela

Zastępca dyrektora w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach. Członek i Inspektor Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew NOT, Polskiego Stowarzyszenie Dachy Zielone, SAK. Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) Wydział – Rolniczy, Specjalność – Kształtowanie terenów zieleni.

Więcej informacji i rejestracja: https://zielonainfrastruktura.abrys.pl/

Szanowni Państwo

Zapraszamy mieszkańców gmin i powiatów Interesariuszy Strategii, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą: .

Konsultacje odbędą się w formie składania uwag i opinii za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem https://konsultacjewisloka.webankieta.pl/

Projekt dokumentu STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” NA LATA 2022-2030 jest dostępny pod linkiem: <STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” NA LATA 2022-2030>

Ponadto Strategia w wersji papierowej znajduje się do wglądu w Biurze Związku Gmin Dorzecza Wisłoki ul. Towarowa 29 38-200 Jasło w Sekretariacie w godzinach pracy Związku.

Obszar geograficzny, którego dotyczy Strategia rozwoju ponadlokalnego tworzony jest przez gminy:
Gmina Biecz, Gmina Borowa, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Czermin, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Gawłuszowice, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Mielec, Miasto Mielec, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Padew Narodowa, Gmina Pilzno, Gmina Przecław, Gmina Radomyśl Wielki, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Tuszów Narodowy, Gmina Wadowice Górne, Gmina Żyraków i został przedstawiony na dołączonym rysunku.

Konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 15.06.2022 r. do dnia 25.07.2022 r. do godz. 24:00.
Uwagi wynikające z procesu konsultacji zostaną rozpatrzone, a sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do informacji publicznej na stronie: www.wisloka.pl.

Ponadto zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które odbędą się:

 1. W dniu 20.06.2022 r. o godz. 15.00 spotkanie w formule online. Link na spotkanie jest następujący meet.google.com/wxr-yqzh-mwj
 2. W dniu 22.06.2022 r. o godz. 10.00 spotkanie stacjonarne i online (hybrydowe) , które odbędzie się w Jasielskim Domu Kultury, ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło. Link do transmisji na żywo będzie dostępny na stronie www.wisloka.pl
 3. W dniu 21.07.2022 r. o godz. 13.00 spotkanie w formule online. Link na spotkanie jest następujący meet.google.com/ygm-pdhk-fbn

Zachęcam do udziału konsultacjach.

Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

zenie realizacji III etapu Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

9 czerwca 2022r. w Jasielskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca realizację Projektu nr POIS.02.03.00-00-0239/17 „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W konferencji uczestniczyli m.in.: prezes zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Rzeszowie, przedstawiciel samorządu województwa podkarpackiego, przedstawiciele państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie, przedstawiciele starostw powiatowych, wójtowie i burmistrzowie gmin położonych w dorzeczu Wisłoki oraz pracownicy jednostki realizującej projekt. Projekt realizowany był przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki na ternie Gmin: Dębowiec, Jedlicze i Kołaczyce.

Koszty realizacji (brutto):

 • 13,7 mln zł – całkowity koszt realizacji Projektu
 • 8,0 mln zł – maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych
 • 6,8 mln zł – dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności

W ramach projektu wykonano:

 • 19,5 km sieci kanalizacji sanitarnej
 • 3 sieciowe pompownie ścieków
 • 26 przydomowych pompowni ścieków
 • 5,3 km sieci wodociągowej
 • przebudowę oczyszczalni ścieków

Efekty realizacji projektu:

 • wybudowana kanalizacja sanitarna umożliwi 1145 mieszkańcom korzystanie ze zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
 • wybudowana sieć wodociągowa zapewni dostawy wody ze zbiorczego systemu zasilania w wodę i poprawi funkcjonowanie sieci wodociągowej,
 • zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków zapewni prawidłowe oczyszczenie ścieków zgodnie z przepisami polskimi i Unii Europejskiej.

 

Spoty filmowe promujące III etap Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

Back to top
Verified by MonsterInsights