maj, 2022 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

zenie realizacji III etapu Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

Podpisano umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek Jasielski

W dniu 30.05.2022r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w trybie zaprojektuj i wybuduj” w ramach Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Stachurski, Wójt Gminy Osiek Jasielski, natomiast Wykonawcę, firmę MULTIKOP Sp. z o.o., z Strzeszyna reprezentował Marcin Soczek, Wiceprezes.

Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 8.836.320,00 zł brutto.

Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski, w tym:

 • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń,
 • budowę sieci sanitarnej kanalizacji o długości ok. 13,5 km.

Terminy realizacji:

 • projekt do 30.05.2023r.
 • roboty budowlane do 30.11.2024r.
Uczestnicy posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu

Tematem ostatniego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu była rola samorządów terytorialnych w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego Polski na przykładzie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki.

W obliczu obecnej sytuacji w Ukrainie i stopniowego odcinania się Europy od dostaw surowców z Rosji musimy pamiętać, że rodzime źródła energii są najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Transformacja energetyczna w kierunku gospodarki zeroemisyjnej ma swoje głębokie podstawy w ekonomii, ale także w zakresie budowania struktury bezpieczeństwa – co szczególnie wyraźnie widzimy obecnie.
Dostrzeżone zostały działania Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, który zrzesza 22 gminy z województwa podkarpackiego i małopolskiego i od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska realizując wspólne projekty (retencja, wzrost produkcji energii z OZE, zmniejszenie emisji CO2, infrastruktura wodno-kanalizacyjna).

Dzięki tej współpracy udało się już zrealizować m.in. 10 200 instalacji solarnych na budynkach prywatnych, 103 w budynkach użyteczności publicznej, 49 instalacji fotowoltaicznych na obiektach sportowych, szkołach, urzędach, oczyszczalniach ścieków, a także ich termomodernizację. Od marca 2021 r. wymieniono 906 kotłów!
W ramach obecnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki przygotowywane są projekty o łącznej wartości 7 miliardów zł. Ważna kwestią dla tego typu inicjatyw ponadlokalnych jest również przygotowywana nowelizacja ustawy o OZE w zakresie funkcjonowania klastrów energii. Szczególnie dyskusyjną kwestią jest proponowany w projekcie limit łącznej mocy zainstalowanych instalacji w klastrze wynoszący 100 MW, na co wskazywali przedstawiciele samorządów obecni na posiedzeniu.

W posiedzeniu, prowadzonym przez Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu Panią Jadwigę Emilewicz, uczestniczyli Pan Minister Ireneusz Zyska, Pełnomocnikowi Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, a także Pan Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Pan Grzegorz Gotfryd Członek Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Wójt Gminy Szerzyny oraz Pan Grzegorz Reguła Zastępca Wójta Gminy Żyraków i Pani Jolanta Urbanik Burmistrz Gminy Jedlicze.

 • Prezentacja Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na temat: Jak samorządy terytorialne mogą partycypować w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego Polski? Przykład Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki /LINK/
 • Nagranie wideo z posiedzenia dostępne jest na stronie Sejmu /LINK/
Uczestnicy konferencji „Zielono – Niebieska Infrastruktura Jako Narzędzie Do Zapobiegania Oraz Walki Z Niekorzystnymi Zmianami Klimatu Na Obszarach Zabudowanych”

25 kwietnia 2022r. w Jasielskim Domu Kultury odbyła się Konferencja pod nazwą: „ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU NA OBSZARACH ZABUDOWANYCH” inaugurująca Projekt „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowany przez Związek w partnerstwie z Norweskim Stowarzyszeniem na rzecz Zielonej Infrastruktury we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem” Dachy Zielone” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W konferencji uczestniczyli: burmistrzowie, wójtowie oraz pracownicy gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, radni Rady Miejskiej Jasła, nauczyciele, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, a także lokalne media relacjonujące przedmiotową konferencję.

Konferencję poprzedził krótki briefing prasowy podczas którego przedstawicielom przybyłych mediów przekazano informację na temat celów i zakresu rzeczowego Projektu. Właściwą część konferencji otworzył Przewodniczący Zarządu Związku Andrzej Czernecki, który przedstawił strukturę i sposób działania Związku Gmin oraz główne informacje dotyczące Projektu. Jako następna głos zabrała dyrektor Biura Związku Maria Lignar, pełniąca jednocześnie funkcję koordynatora Projektu. W ramach konferencji wygłoszone zostały referaty dotyczące problematyki wykorzystania zielono-niebieskiej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, przeciwdziałania suszy i powodzi, zarządzania wodami opadowymi, dostosowania roślin do zmieniających się warunków klimatycznych oraz możliwości dostosowania budynków pod kątem poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia efektu miejskiej wyspy ciepła.

Swoje referaty wygłosili kolejno : David Vernon Brasfield i Goncalo Liberato -Norwegian Association For Green Infrastructure, Marta Weber-Siwirska -Prezes Polskiego Stowarzyszenia “Dachy Zielone”, Magdalena Biela i Aleksander Lech – Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” a także Wojciech Szymalski – Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Pod koniec konferencji odbyła się dyskusja dotycząca prezentowanych zagadnień.

Projekt „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Obszar Programowy łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Wartość Projektu wynosi 12,2 mln zł przy czym kwota dofinansowania to 9,7 mln zł.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje :

 • nowe tereny zielone w przestrzeniach miejskich w 8 lokalizacjach w tym:
  • w mieście Dębica – urządzenie skweru miejskiego Ogród Sztuki, ogródka Jordanowskiego oraz parki kieszonkowe: „Ogrodowa”, „Batorego”, „Matejki”,
  • w mieście Jaśle – rewitalizację Placu Inwalidów Wojennych z pasażem, zagospodarowanie terenów przy Winnicy Miejskiej wraz z małą architekturą przy ul. Na Kotlinę, urządzenie łąki kwietnej przy ul. Szkolnej.
 • przystanki zielone w mieście Jaśle
 • rewitalizację otwartych zbiorników wodnych w miejscowości Szebnie, w Gminie Jasło,
 • ogród deszczowy w Zręcinie w Gminie Chorkówka,
 • łąkę kwietną w Czeluśnicy w Gminie Tarnowiec,
 • naziemne zbiorniki na wodę opadową dla gospodarstw domowych w 14 gminach: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, miasto Jasło, Jedlicze, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Żyraków,
 • 22 naziemne zbiorniki na wodę opadową dla budynków użyteczności publicznej w gminach: Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Szerzyny,
 • 20 ekologicznych ławek solarnych w gminach: Jodłowa, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn,
 • 125 lamp hybrydowych w gminach: Jedlicze, Pilzno, Sękowa, Tarnowiec, Żyraków z towarzyszącym zazielenieniem.

Działania edukacyjno – informacyjne stanowiące integralną część realizowanego projektu, obejmują; konferencje z udziałem ekspertów norweskich i polskich, warsztaty w miejscach realizacji inwestycji, szkolenia on-line i stacjonarne, konkursy fotograficzne i plastyczne, poradnik dotyczący dobrych wzorów w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury w procesach adaptacji i mitygacji, wydarzenie edukacyjne „Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny”, akcję edukacyjną „Doradcy domowi”.

Celem rzeczowego projektu jest zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu na obszarze 17 gmin należących do ZGDW poprzez realizację inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-świadomościowej.

W Projekcie uczestniczy 17 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.

Planowany termin zakończenia Projektu – 30.04.2024r.

Back to top