grudzień, 2021 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Projekt realizowany w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa

Wartość projektu: 12,2 mln zł

 • Koszty kwalifikowane: 11,5 mln zł
 • Środki Gmin: 1,7 mln zł

Dofinansowanie: 9,7 mln zł, w tym:

 • z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021: 8, 28 mln zł
 • ze środków budżetu państwa: 1, 46 mln zł

Zakres rzeczowy:

 • nowe tereny zielone w przestrzeniach miejskich w 8 lokalizacjach w tym:
  • w mieście Dębica – urządzenie skweru miejskiego Ogród Sztuki, ogródka Jordanowskiego,
   3 parków kieszonkowych: „Ogrodowa”, „Batorego”, „Matejki”,
  • w mieście Jaśle – rewitalizacja Placu Inwalidów Wojennych z pasażem, zagospodarowanie terenów przy Winnicy Miejskiej wraz z małą architekturą przy ul. Na Kotlinę, urządzenie łąki kwietnej przy
   ul. Szkolnej.
 • 2 zielone przystanki w mieście Jaśle
 • rewitalizacja 2 otwartych zbiorników wodnych w miejscowości Szebnie, w Gminie Jasło,
 • ogród deszczowy w miejscowości Zręcin, w Gminie Chorkówka,
 • łąka kwietna w miejscowości Czeluśnica w Gminie Tarnowiec,
 • 1023 sztuk naziemnych zbiorników na wodę opadową dla gospodarstw domowych w 14 gminach: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, miasto Jasło, Jedlicze, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Żyraków),
 • 22 sztuki naziemnych zbiorników na wodę opadową dla budynków użyteczności publicznej w 4 gminach: Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Szerzyny,
 • 20 sztuk ekologicznych ławek solarnych w 4 gminach: Jodłowa, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn,
 • 125 sztuk lamp hybrydowych w 5 gminach: Jedlicze, Pilzno, Sękowa, Tarnowiec, Żyraków z towarzyszącym zazielenieniem.

Działania edukacyjno – informacyjne stanowią integralną część realizowanego projektu. Zaplanowano m.in. 2 konferencje z udziałem ekspertów norweskich i polskich, warsztaty w miejscach realizacji inwestycji, szkolenia on-line i stacjonarne, konkursy fotograficzne i plastyczne, poradnik dotyczący dobrych wzorów w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury w procesach adaptacji i mitygacji, wydarzenie edukacyjne „Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny”, akcję edukacyjną „Doradcy domowi”.

Celem projektu jest:
zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu na obszarze 17 gmin należących do ZGDW poprzez realizację inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-świadomościowej.

Beneficjentem jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Partnerami są:

 • Norwegian Association for Green Infrastructure
 • 17 gmin Związku: Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 r. – 30.04.2024 r.

STRONA PROJEKTU – wejdź

Uczestnicy konferencji pod patronatem marszałka województwa podkarpackiego, „Zielony Ład szansą dla samorządów Dorzecza Wisłoki”

6 grudnia 2021r. w urzędzie marszałkowskim województwa podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się konferencji pod patronatem marszałka województwa podkarpackiego, „Zielony Ład szansą dla samorządów Dorzecza Wisłoki”. W konferencji uczestniczyli: minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, poseł do parlamentu europejskiego Bogdan Rzońca, senatorowie RP: Alicja Zając, Zdzisław Pupa, posłowie na Sejm RP: Jadwiga Emilewicz, Urszula Pasławska, Fryderyk Kapinos, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, przewodniczący zarządu związku gmin dorzecza wisłoki Andrzej Czernecki, prezes firmy Efficon Ireneusz Ratuszniak, ekspert strategiczny Jacek Woźniak, oraz starości, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie 35 jednostek samorządów terytorialnych województwa podkarpackiego i małopolskiego.

W dyskusji panelowej: „Współpraca terytorialna – szansą na wyższą jakość usług publicznych dla mieszkańców wspólnot samorządowych” uczestniczyli: z-ca dyrektora departamentu zarządzania regionalnym programem operacyjnym w urzędzie marszałkowskim województwa małopolskiego Magdalena Łasak-Strutyńska, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Rzeszowie Małgorzata Wajda, prezes zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Rzeszowie Adam Skiba, dyrektor departamentu zarządzania regionalnym programem operacyjnym w urzędzie marszałkowskim województwa podkarpackiego Wojciech Magnowski, wójt gminy Sękowa, przewodnicząca forum wójtów, burmistrzów i prezydentów małopolski Małgorzata Małuch, prezes firmy efficon Ireneusz Ratuszniak, ekspert strategiczny Jacek Woźniak.

Podczas konferencji przedstawiciele 35 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego i małopolskiego podpisali Deklarację Współpracy w zakresie przygotowania i realizacji Porozumienia Terytorialnego „DORZECZE WISŁOKI”.

Porozumienie terytorialne będzie mechanizmem integrującym na poziomie ponadlokalnym różne instrumenty terytorialne i formy wsparcia oraz współpracy, pomoże we wdrażaniu zintegrowanych projektów.

Deklarację wspólnego działania zgłosiły 32 gminy, 3 powiaty zamieszkiwane przez ponad 440 tyś. osób. Wstępnie zidentyfikowano potrzeby projektowe, których wartość przekracza kwotę 7 mld zł.

Idea Związku Gmin Dorzecza Wisłoki jest odpowiedzią na wyzwania Zielonego Ładu. Działania, które wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu, koncentrują się na adaptacji do zmian klimatu, odnawialnych źródłach energii, rozwoju infrastruktury turystycznej, gospodarce wodno-ściekowej czy gospodarce odpadami.

kanalizacja w Majscowej

Dobiegły końca prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majscowa”.

Roboty prowadzone były w ramach projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.03.00-00-0239/17-00 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach zakończonego kontraktu wybudowano:

 • 3764 m kanalizacji sanitarnej (w tym 768 m rurociągów tłocznych)
 • jedną pompownię ścieków.

Wartość kontraktu wyniosła 1 447 582,85 zł brutto.

Back to top