październik, 2021 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Zdjęcie osób nagrodzonych podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON

12 października 2021 r. w Poznaniu, podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON nastąpiło uroczyste wręczenie prestiżowych nagród za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska.

Decyzją Kapituły, której przewodniczył prof. Maciej Nowicki były Minister Środowiska, wybitny specjalista w dziedzinie ochrony środowiska i energetyki odnawialnej, laureatami Konkursu „Promotor Czystej Energii” w kategorii OSOBOWOŚĆ zostali Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Maria Lignar Dyrektor Biura Związku. W konkursie nagradzane są inicjatywy, mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w bieżącej edycji na szczególną uwagę zasłużył całokształt realizowanych działań w temacie zrównoważonej energii.

Nagrodzeni podkreślili, że na uzyskane wyróżnienie, oprócz osobistego zaangażowania, składa się solidarna współpraca burmistrzów i wójtów gmin tworzących Związek oraz aktywne działania zespołu pracowników Związku.
Efektem solidarnej, przeszło 20 letniej współpracy wszystkich samorządów zrzeszonych w Związku jest realizacja przedsięwzięć o wartości ponad 511 mln zł, w tym:

 • 9626 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych
 • 867 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych
 • 103 instalacje kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej
 • 55 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej
 • 26 termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
 • 750 km sieci kanalizacji sanitarnej
 • 200 km sieci wodociągowej
 • 17 wybudowanych i zmodernizowanych oczyszczalni ścieków, w tym OŚ w Jaśle
 • 2 zmodernizowane stacje uzdatniania wody, w tym SUW w Jaśle
 • w trakcie realizacji jest między innymi:
  • wymiana przestarzałych źródeł ciepła opalanych węglem na: kotły gazowe w 900 gospodarstwach, na kotły na biomasę w 37 gospodarstwach, wymiana węzłów ciepłowniczych w 3 budynkach jednorodzinnych oraz 11 budynkach wielorodzinnych,
  • rozbudowa sieci kanalizacyjnej o długości 13,6 km oraz sieci wodociągowej o długości 5,1 km
 • liczne projekty w zakresie w zakresie edukacji ekologicznej, w tym kampanie edukacyjno-informacyjne z udziałem młodzieży na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami i odnawialnych źródeł energii oraz konkursy ekologiczne i akcje tj. „Mini Szczyt Klimatyczny” czy coroczne „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”.
Zdjęcie osób nagrodzonych podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON
Zdjęcie osób nagrodzonych podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON
Dyplom "Promotorzy czystej energii" w kategorii Osobowość
Dyplom "Promotorzy czystej energii" w kategorii Osobowość
Obrazek poglądowy uatrakcyjniający artykuł

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Drzewo w obiektywie”

Przyrodniczy konkurs fotograficzny skierowany jest do:

 • uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (kategoria UCZNIOWIE)
 • osób dorosłych (kategoria DOROŚLI)

z terenu 22 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Miasto Jasło, Gmina Biecz, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków.

Termin realizacji konkursu: październik – listopad 2021r.

Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii – przedstawiającej drzewo, drzewa lub zadrzewienia, na której autor uchwyci piękno i harmonię przyrody.

Celem Konkursu jest wzmocnienie świadomości wśród Uczestników jaką rolę pełnią drzewa –kształtowanie postaw ekologicznych, wzbudzenie zrozumienia konieczności ochrony środowiska lokalnego.

Poprzez udział w Konkursie wzmocni się zamiłowanie oraz poszanowanie otaczającej przyrody, udział w Konkursie przyczyni się także do promocji walorów przyrodniczych, rozwoju zainteresowań przyrodniczych wśród wszystkich Uczestników.

W szczególności prosimy o wykonywanie zdjęć zorientowanych poziomo (celem umieszczenia w Kalendarzu na 2022 rok)

1. w kategorii UCZNIOWIE
Szkoła, w której uczniowie są zainteresowani uczestnictwem w Konkursie potwierdza udział na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) w terminie do 25.10.2021r (zmiana Regulaminu).

Komisja konkursowa przeprowadzi eliminacje gminne, wybierając po dwie fotografie z danej gminy. Następnie spośród 44 gminnych laureatów (przy założeniu, że szkoły z wszystkich 22 gmin zgłoszą udział w konkursie) wyłoni trzy najlepsze fotografie, przyznając im I, II oraz III miejsce.

Nagrody otrzymają:

 • finaliści I, II i III miejsca (3 uczniów)
 • laureaci wybrani z każdej gminy (41 uczniów)

2. w kategorii DOROŚLI
Komisja konkursowa spośród wszystkich nadesłanych fotografii wybierze i nagrodzi trzy najlepsze oraz jedno wyróżnienie.

Nagrody otrzymają:

 • finaliści I, II i III miejsce (3 dorosłych)
 • wyróżnienie (1 dorosły)

Fotografie konkursowe w obu kategoriach można przesyłać do 03.11.2021r.:

 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs@wisloka.pl
 • w wersji papierowej na adres Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło

Szczegóły w Regulaminie.

Ogłoszenie wyników konkursu: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki po wyłonieniu najlepszych fotografii powiadomi ich autorów poprzez wiadomość e-mail oraz ogłoszenie wyników na stronie www.wisloka.pl w zakładce Projekty – Edukacja Ekologiczna.

Formularz zgłoszeniowy i regulaminy dostępne są poniżej:

Back to top