– 2020 – grudzień

Dzięki współpracy 22 gmin, realizowane przez Związek projekty mają konkretny wpływ na sytuację regionu, poprzez skoordynowane działania, spójne założenia, jednakowe standardy i bardziej efektywny system monitorowania rezultatów i trwałości niż w przypadku samodzielnej realizacji projektów przez poszczególne gminy. Takie podejście zwiększa też oddziaływanie projektów, ułatwia pozyskiwanie funduszy i tym samym przyspiesza rozwój regionu.

Pierwszym zadaniem było wykonanie kompleksowego Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki. W 1999 roku, Program został wysoko oceniony przez Sejmową Komisję Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Był to pierwszy spójny program dla całej rzeki Wisłoki, wdrażający zasadę zlewniowego systemu zarządzania – zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, uwzględniający naturalną ciągłość i łączność zasobów wodnych. Stanowił silną podstawę działań w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem funduszy pomocowych. Kluczem do sukcesu była solidarna współpraca wszystkich beneficjentów.
Kontynuując partnerstwo, w ramach programu unijnego PHARE 2001, wybudowano 65 kilometrów kanalizacji sanitarnej o wartości 3 milionów euro. Następnie, Związek pozyskał 48 milionów euro z Funduszu Spójności na wybudowanie w latach 2006-2010 600 kilometrów kanalizacji sanitarnej, 90 kilometrów sieci wodociągowej, 10 oczyszczalni ścieków, zmodernizowanie 4 oczyszczalni i 2 stacji uzdatniania wody (był to jeden z największych projektów grupowych w Polsce)

panele fotowoltaiczne

W 1998 roku, 13 gmin dorzecza Wisłoki, liczącego 4 tysiące km2 i zamieszkałego przez ponad 600 tysięcy mieszkańców, zdecydowało się wspólnie rozpocząć pierwszy kompleksowy program poprawy czystości zlewni.

Ze względu na brak znaczących źródeł finansowania w tym okresie (Polska nie należała jeszcze do Unii Europejskiej, a więc samorządy nie dysponowały środkami unijnymi), kanalizacja była robiona odcinkami i okazjonalnie, stanowiąc duże wyzwanie. Lokalne władze wierzyły jednak w siłę współpracy i maksymy „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” i postanowiły rozpocząć wspólną budowę, rozbudowę i modernizację zbiorczych sieci kanalizacyjnych i komunalnych oczyszczalni ścieków w regionie. Początkowo w skład Związku wchodziło 13 gmin. Obecnie Związek zrzesza 22 gminy (Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, miasto Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków) obejmując obszar prawie 2,000 km2, zamieszkały przez 300,000 osób.

Panorama przełomu Wisłoki
obraz kontrastu popękanej ziemi i kwiatów

UWAGA zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń do konkursu.
W związku z przedłużającym się stanem epidemii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował o przedłużeniu terminu zgłaszania prac konkursowych do 30 kwietnia 2021 r.

obraz kontrastu popękanej ziemi i kwiatówZwiązek Gmin Dorzecza Wisłoki serdecznie zachęca do wzięcia udziału w konkursie „Szkoła z klimatem” organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych miejskich szkół ponadpodstawowych i ich zespołów z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach. Uczestnikami mogą być zespoły projektowe uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod kierownictwem nauczyciela.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa. Należy wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytuację.

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza on-line, który jest jednocześnie pracą konkursową należy przesyłać do NFOŚiGW w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

W konkursie przewidziano jedną nagrodę główną w wysokości 100 000,00 zł, a także przewidziano od dwóch do pięciu wyróżnień po 5000,00 zł. Nagroda główna przyznawana jest szkole na realizację zwycięskiego projektu lub jego części, a także działań edukacyjnych w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Wyróżnienia przyznawane są szkołom na działania edukacyjne w zakresie adaptacji do zmian klimatu wszystkich uczniów szkoły.

Regulamin wraz z formularzem konkursowym dostępny jest na stronie NFOŚiGW pod adresem: www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem

Back to top