– 2020 – grudzień

fundusz spójności
logotyp gminy Czarna
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/03
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Czarna”

Zadanie 2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabiny – Podgórze
Zadanie 2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabiny – Zarzecze
Zadanie 2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarna
Zadanie 2.4. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Czarna

Zakres prac – wybudowano 41 km kanalizacji sanitarnej i 30 przepompowni ścieków oraz rozbudowano i modernizowano oczyszczalnię ścieków w miejscowości Czarna

Wartość przedsięwzięcia – 2 051 019 euro w tym:

 • 84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – październik 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 2170 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni, natomiast rozbudowa i modernizacja oczyszczalni zapewniła prawidłowe oczyszczenie ścieków zbieranych systemem kanalizacyjnym w gminie Czarna.

fundusz spójności
logotyp gminy Brzostek
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/02
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Brzostek”
Zadanie 1.1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Klecie

Zakres prac – gruntownie rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w miejscowości Klecie

Wartość przedsięwzięcia – 838 720 euro w tym:

 • 84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – sierpień 2008

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków umożliwiła prawidłowe oczyszczenie ścieków zbieranych systemem kanalizacyjnym w gminie Brzostek

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

 • 2002 r. złożenie wniosku wstępnego, kilkakrotna jego aktualizacja,
 • Listopad 2003r. wskazanie projektu przez Ministra Środowiska do przygotowania aplikacji,
 • 2004r. rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • 2004r. złożenie wniosków o datację do NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na dofinansowanie dokumentacji,
 • Marzec 2005r. wykonanie dokumentów, wstępna weryfikacja, przekazanie do NFOŚiGW,
 • Czerwiec 2005r. wizytacja przedstawicieli Komisji Europejskiej,
 • Lipiec 2005r. przekazanie ostatecznej wersji materiałów aplikacyjnych do NFOŚiGW,
 • 16 sierpnia 2005r. Przekazanie  projektu do Komisji Europejskiej,
 • 14 XII 2005 r. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”

z chwilą otrzymania decyzji Komisji Europejskiej Związek Gmin Dorzecza Wisłoki przystąpił do przyjęcia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za koordynację i monitorowanie realizacji Projektu  w imieniu 16 Beneficjentów.

 • powołano w ramach struktury Związku Jednostkę Realizującą Projekt, zatrudniając profesjonalną kadrę
 • uzyskano nominację MAO dla Andrzeja Czerneckiego i Zastępcy MAO dla Jana Kmiecika
 • przygotowano i wdrożono procedury zarządzania Projektem, które także obowiązywały 16 Beneficjentów
 • 9 maja 2006 roku podpisano z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie Projektu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami
 • realizację Projektu podzielono na 28 kontraktów, w tym 8 na usługi i 20 na roboty
 • W dniach 22-25 maja oraz 31 maja do 2 czerwca 2006 r. NFOŚiGW przeprowadził kontrolę przedrealizacyjną, która zakończyła się oceną zadowalającą.

W latach 2006/2007r. Związek przeprowadził 27 postępowań przetargowych w tym 20 na roboty budowlane – wszystkie postępowania zakończyły się podpisaniem umowy

 • II kwartał 2007r. – rozpoczęcie robót budowlanych w ramach projektu
 • IV kwartał 2009r. – zakończenie robót budowlanych w ramach projektu
 • I kwartał 2011r  – złożenie Raportu końcowego dla Projektu
 • III kwartał 2014r. – rozliczenie Projektu oraz wpływ środków płatności końcowej
  z Funduszu Spójności
 • IV kwartał 2014r. wpływ wyrównania korekty systemowej z budżetu państwa
 • W dniach 06-10 październik 2014r. NFOŚiGW przeprowadził kontrolę trwałości projektu – nie wniesiono żadnych uwag.

Obecnie Związek realizuje projekty warte około 70 milionów złotych, w tym m.in. kolejne etapy programu poprawy czystości zlewni Wisłoki (dalsza rozbudowa kanalizacji i wodociągów), termomodernizację kolejnych szkół i budynków użyteczności publicznej a także tzw. projekty parasolowe, będące kontynuacją prowadzonej przez Związek walki ze smogiem. Trwają także działania edukacyjne, w tym projekt dotyczący ochrony zasobów przyrodniczych rzeki Wisłoki oraz budowa pierwszego w regionie Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle.

W przyszłości, oprócz dalszych inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i domów prywatnych oraz w zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza, Związek planuje inwestycje w zielono-błękitną infrastrukturę, budowę sieci ścieżek rowerowych, wsparcie rozwoju ekoturystyki, wymianę oświetlenia ulicznego, opracowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla regionu, a także wzmocnienie wymiany doświadczeń i współpracy z polskimi i zagranicznymi samorządami i organizacjami.

debata nad Centrum Zrównoważonego Rozwoju
Back to top