październik, 2019 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Gminy objęte programem

Projekt pn.: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV” realizowany w Gminach Brzostek i Tarnowiec (Nr RPPK.04.03.01-18-0036/16-00), współfinansowany z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Projekt obejmuje swoim zakresem budowę 15,4 km kanalizacji sanitarnej w gminie Brzostek oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Tarnowcu.

  • Koszty realizacji projektu
  • Całkowita wartość projektu 4,9 mln zł
  • Całkowite wydatki kwalifikowalne 3,3 mln zł
  • Dofinansowanie ze środków europejskich
  • Funduszu Rozwoju Regionalnego 2,8 mln zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez poprawę czystości zlewni rzeki Wisłoki na terenie Gminy Brzostek i Gminy Tarnowiec.
Ograniczenie zanieczyszczeń wód i gleby pozwoli na zwiększenie poziomu ochrony naturalnych ekosystemów oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców terenów objętych inwestycją.

Back to top
Verified by MonsterInsights