– 2019 – lipiec

Gminy objęte programem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W podstawowym zakresie Projekt obejmował 5 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. W kwietniu 2015r. podpisany został Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu rozszerzający jego zakres rzeczowy. W wyniku podpisania Aneksu, do Projektu włączone zostały 3 nowe Gminy : Gmina Jedlicze, Gmina Brzostek oraz Gmina Chorkówka.

Gmina Jedlicze – w ramach realizacji Projektu wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie 15 – Budowa przepompowni P2 w Męcince wraz z kolektorem tłocznym w Gminie Jedlicze

Zadanie 16 – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedliczu polegająca na naprawie aeratorów napowietrzających oraz montaż ściany stalowej

Zadanie 17 – Zakup kompletnego węzła higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych do oczyszczalni ścieków w Jedliczu

Gmina Brzostek – w ramach realizacji Projektu wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne :

Zadanie 19 – Budowa sieci wodociągowej w m. Kamienica Dolna w Gminie Brzostek

Zadanie 20 – Kanalizacja sanitarna części Brzostka wzdłuż Potoku Słonego w Gminie Brzostek

Gmina Chorkówka – w ramach realizacji Projektu wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne :

Zadanie 21 – Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki wraz z robotami towarzyszącymi w Gminie Chorkówka

Zadanie 22 – Budowa magistrali przesyłowej wody Kobylany-Sulistrowa-Draganowa oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Draganowa w Gminie Chorkówka

Projekt po rozszerzeniu, swoim zakresem obejmował następujące działania:

 • Budowa 20 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przewodów kanalizacyjnych (przyłączami) i 7 sieciowych przepompowni ścieków na terenie wsi Słotowa i wsi Małastów;
 • Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Jaśle łącznie o długości 2,4 km;
 • Budowa 116 km sieci wodociągowych wraz z odcinkami przewodów wodociągowych (przyłączy), 7 kpl hydroforni oraz 2 zbiorniki wody w miejscowościach Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne, Latoszyn, Stobierna – Stasiówka, Zawada i Nagawczyna;
 • Modernizacja i rozbudowa 3 istniejących oczyszczalni ścieków w Jaśle, Jedliczu i w Woli Żyrakowskiej.


Koszty realizacji Projektu

 • Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi – 45,2 mln zł
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych – 27,6 mln zł
 • Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności – 23,5 mln zł

Cele projektu

Cele strategiczne przedsięwzięcia to:

 • Ochrona środowiska – likwidacja lub znaczne ograniczenie zanieczyszczeń gruntu i wód ściekami z nieszczelnych szamb;
 • Wzrost stopnia skanalizowania i zwodociągowania;
 • Podniesienie standardu warunków życia mieszkańców;
 • Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, który będzie objęty planowanym systemem kanalizacji sanitarnej;
 • Wyeliminowanie zagrożeń zanieczyszczeń gruntu i wód gruntowych;
 • Poprawa jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Cele inwestycyjne to:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dotychczas nie skanalizowanych obszarach zurbanizowanych;
 • Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej o jakości odpowiadającej wymaganiom polskim i UE;
 • Budowa sieci wodociągowej na dotychczas nie zwodociągowanych obszarach zurbanizowanych;
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków.
Back to top