maj, 2019 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

W dniu 23.05.2019r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Krajowice, w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Stanisław Żygłowicz Burmistrz Kołaczyc, natomiast Wykonawcę, Zakład Instalacji Sanitarnych z Czudca reprezentował Adam Niedziałek.

Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, 695 398,95 to zł brutto.

Back to top
Verified by MonsterInsights