O projekcie

 

Projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III” nr POIS.02.03.00-00-0239/17 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Realizowany w 4 gminach: Biecz, Dębowiec, Jedlicze, Kołaczyce, obejmuje swoim zakresem wykonanie  następujących zadań inwestycyjnych:
- budowę 14 km sieci kanalizacji sanitarnej, 
- budowę 3 sieciowych pompowni ścieków,
- budowę 6,0 km sieci wodociągowej,
- przebudowę oczyszczalni ścieków w Jedliczu,
- przebudowę stacji uzdatniania wody Załawie,  
- budowę  kontenerowej stacji uzdatniania wody Wapniska.

 

Koszty realizacji projektu

Całkowity koszt realizacji Projekt 18 877 329,82
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 9 720 794,54 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich

Dofinansowanie Funduszu Spójności 8 262 675,35 zł


Cele ekologiczne:

  • projekt zmniejszy zagrożenie dla środowiska naturalnego wynikające z odprowadzania do zlewni Wisłoki ścieków oczyszczonych o parametrach niezgodnych z przepisami krajowymi i przepisami UE

  • wyeliminowanie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków,

  • zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych regionu.

Cele społeczne:

  • poprawa jakości wody,

  • poprawa warunków sanitarnych, przyczynienie się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm odnoszących się do gospodarki wodno-ściekowej na obszarze inwestycji.

Jednostka realizująca projekt

ADRES

Godziny pracy

Adres do korespondencji: ul. Konopnickiej 82 • 38–200 JASŁO
Siedziba: ul. Towarowa 29 • 38–200 JASŁO (mapka dojazdu)
tel. 13- 4437020, fax. 13- 4437023

e-mail: jrp@wisloka.pl.

poniedziałek
7.30-15.30
wtorek
7.30-15.30
środa
7.30-15.30
czwartek
7.30-15.30
piątek
7.30-15.30

 

Kierownik projektów 13  443 70 22
Zespół ds. Technicznych: 13  443 70 22
Zespół ds. Ekonomicznych: 13  443 70 26
Zespół ds. Administracyjno–Prawnych: 13  443 70 27