Konferencja - dofinansowania z NFOŚiGW

9 lipca 2019 r. w Jaśle odbyła się konferencja informacyjna dotycząca finansowania przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Konferencję rozpoczął Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki, który omówił rezultaty zrealizowanych przez Związek inwestycji oraz przedstawił planowane działania, w szczególności w zakresie Projektu modernizacji oświetlenia ulicznego, Projektu gospodarki wodno – ściekowej, poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK oraz Opracowania Dokumentacji Strategicznej – Zlewniowego planu adaptacji do zmian klimatu dla zlewni Wisłoki. Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski przedstawił nowe, interesujące programy finansowania przedsięwzięć z udziałem środków NFOŚiGW. W kolejnym wystąpieniu, Dyrektor Departamentu Energii z NFOŚiGW, Urszula Zając przedstawiła w szczegółowym zakresie zasady finansowania programów „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż”, „Agroenergia” oraz „Polska Geotermia Plus”. W dalszej części konferencji omówione zostały zasady współfinansowania przez Bank Ochrony Środowiska, zagadnienia dotyczące rozbudowy sieci gazowniczej przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz zagadnienia związane z zastosowaniem technologii kogeneracji i trigeneracji do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu przez Spółkę Diesel Gaz Mielec.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji i jednostek samorządowych z terenu powiatu jasielskiego, gorlickiego, tarnowskiego, krośnieńskiego, dębickiego i nowosądeckiego.

 

Prezentacje na konferencji:

Konferencja Konferencja Konferencja
Konferencja 

2019 • Informacja własna •